ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
Nasser Mahdavi Shahri, Azita Mehrbakhsh, Masoud Fereidoni, Ali Moghimi, Tayebe Chahkandi, (2015). Study of Anthropometric, Dermatoglyphic Traits and Symmetry of Feet in Folk Fars Girls of Birjand Aged from Birth to 10, Anatomical Sciences Journal, 11(2), 81-86. magiran.com/p1399560
Nasser Mahdavi Shahri, Azita Mehrbakhsh, Masoud Fereidoni, Ali Moghimi, Tayebe Chahkandi, Study of Anthropometric, Dermatoglyphic Traits and Symmetry of Feet in Folk Fars Girls of Birjand Aged from Birth to 10, Anatomical Sciences Journal, 2015; 11(2): 81-86. magiran.com/p1399560
Nasser Mahdavi Shahri, Azita Mehrbakhsh, Masoud Fereidoni, Ali Moghimi, Tayebe Chahkandi, "Study of Anthropometric, Dermatoglyphic Traits and Symmetry of Feet in Folk Fars Girls of Birjand Aged from Birth to 10", Anatomical Sciences Journal 11, no.2 (2015): 81-86. magiran.com/p1399560
Nasser Mahdavi Shahri, Azita Mehrbakhsh, Masoud Fereidoni, Ali Moghimi, Tayebe Chahkandi, (2015). 'Study of Anthropometric, Dermatoglyphic Traits and Symmetry of Feet in Folk Fars Girls of Birjand Aged from Birth to 10', Anatomical Sciences Journal, 11(2), pp.81-86. magiran.com/p1399560
Nasser Mahdavi Shahri; Azita Mehrbakhsh; Masoud Fereidoni; Ali Moghimi; Tayebe Chahkandi. "Study of Anthropometric, Dermatoglyphic Traits and Symmetry of Feet in Folk Fars Girls of Birjand Aged from Birth to 10", Anatomical Sciences Journal, 11, 2, 2015, 81-86. magiran.com/p1399560
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال