ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
بابک پیله ور ، زهرا میرآزادی، وحید علی جانی، حمزه جعفری سرابی، (1393). کاربرد شاخص های مبتنی بر نزدیک ترین همسایه در بررسی ساختار گونه های زالزالک و کیکم در جنگل های زاگرس، مجله تحقیقات جنگل های زاگرس، 1(2)، 1-14. magiran.com/p1399855
Babak Pilehvar, Zahra Mirazadi, Vahid Alijani, Hamzeh Jafari Sarabi, (2015). Investigation of Hawthorn and Maple's Stands Structures of Zagros Forest Using Nearest Neighbors Indices, Journal of Zagros Forests Researches, 1(2), 1-14. magiran.com/p1399855
بابک پیله ور ، زهرا میرآزادی، وحید علی جانی، حمزه جعفری سرابی، کاربرد شاخص های مبتنی بر نزدیک ترین همسایه در بررسی ساختار گونه های زالزالک و کیکم در جنگل های زاگرس. مجله تحقیقات جنگل های زاگرس، 1393؛ 1(2): 1-14. magiran.com/p1399855
Babak Pilehvar, Zahra Mirazadi, Vahid Alijani, Hamzeh Jafari Sarabi, Investigation of Hawthorn and Maple's Stands Structures of Zagros Forest Using Nearest Neighbors Indices, Journal of Zagros Forests Researches, 2015; 1(2): 1-14. magiran.com/p1399855
بابک پیله ور ، زهرا میرآزادی، وحید علی جانی، حمزه جعفری سرابی، "کاربرد شاخص های مبتنی بر نزدیک ترین همسایه در بررسی ساختار گونه های زالزالک و کیکم در جنگل های زاگرس"، مجله تحقیقات جنگل های زاگرس 1، شماره 2 (1393): 1-14. magiran.com/p1399855
Babak Pilehvar, Zahra Mirazadi, Vahid Alijani, Hamzeh Jafari Sarabi, "Investigation of Hawthorn and Maple's Stands Structures of Zagros Forest Using Nearest Neighbors Indices", Journal of Zagros Forests Researches 1, no.2 (2015): 1-14. magiran.com/p1399855
بابک پیله ور ، زهرا میرآزادی، وحید علی جانی، حمزه جعفری سرابی، (1393). 'کاربرد شاخص های مبتنی بر نزدیک ترین همسایه در بررسی ساختار گونه های زالزالک و کیکم در جنگل های زاگرس'، مجله تحقیقات جنگل های زاگرس، 1(2)، صص.1-14. magiran.com/p1399855
Babak Pilehvar, Zahra Mirazadi, Vahid Alijani, Hamzeh Jafari Sarabi, (2015). 'Investigation of Hawthorn and Maple's Stands Structures of Zagros Forest Using Nearest Neighbors Indices', Journal of Zagros Forests Researches, 1(2), pp.1-14. magiran.com/p1399855
بابک پیله ور ؛ زهرا میرآزادی؛ وحید علی جانی؛ حمزه جعفری سرابی. "کاربرد شاخص های مبتنی بر نزدیک ترین همسایه در بررسی ساختار گونه های زالزالک و کیکم در جنگل های زاگرس". مجله تحقیقات جنگل های زاگرس، 1 ،2 ، 1393، 1-14. magiran.com/p1399855
Babak Pilehvar; Zahra Mirazadi; Vahid Alijani; Hamzeh Jafari Sarabi. "Investigation of Hawthorn and Maple's Stands Structures of Zagros Forest Using Nearest Neighbors Indices", Journal of Zagros Forests Researches, 1, 2, 2015, 1-14. magiran.com/p1399855
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال