ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سعید زارع ده آبادی، زهرا اسرار، عبدالحمید نمکی شوشتری، میترا مهربانی، (1394). محتوای ترکیب های فنلی و فعالیت آنزیم های PAL و PPO گیاه ریحان سبز (Ocimum basilicum L.) با پیش تیمار کروناتین تحت سمیت آرسنیک (As)، مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، 31(1)، 52-62. magiran.com/p1400365
S. Zare Dehabadi, Z. Asrar, A. Shoushtari, M. Mehrabani, (2015). Phenolics content and PAL and PPO activity of Ocimum basilicum L. with coronatine pretreatment under arsenic toxicity, Iranian Journal of Medical and Aromatic Plants, 31(1), 52-62. magiran.com/p1400365
سعید زارع ده آبادی، زهرا اسرار، عبدالحمید نمکی شوشتری، میترا مهربانی، محتوای ترکیب های فنلی و فعالیت آنزیم های PAL و PPO گیاه ریحان سبز (Ocimum basilicum L.) با پیش تیمار کروناتین تحت سمیت آرسنیک (As). مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، 1394؛ 31(1): 52-62. magiran.com/p1400365
S. Zare Dehabadi, Z. Asrar, A. Shoushtari, M. Mehrabani, Phenolics content and PAL and PPO activity of Ocimum basilicum L. with coronatine pretreatment under arsenic toxicity, Iranian Journal of Medical and Aromatic Plants, 2015; 31(1): 52-62. magiran.com/p1400365
سعید زارع ده آبادی، زهرا اسرار، عبدالحمید نمکی شوشتری، میترا مهربانی، "محتوای ترکیب های فنلی و فعالیت آنزیم های PAL و PPO گیاه ریحان سبز (Ocimum basilicum L.) با پیش تیمار کروناتین تحت سمیت آرسنیک (As)"، مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران 31، شماره 1 (1394): 52-62. magiran.com/p1400365
S. Zare Dehabadi, Z. Asrar, A. Shoushtari, M. Mehrabani, "Phenolics content and PAL and PPO activity of Ocimum basilicum L. with coronatine pretreatment under arsenic toxicity", Iranian Journal of Medical and Aromatic Plants 31, no.1 (2015): 52-62. magiran.com/p1400365
سعید زارع ده آبادی، زهرا اسرار، عبدالحمید نمکی شوشتری، میترا مهربانی، (1394). 'محتوای ترکیب های فنلی و فعالیت آنزیم های PAL و PPO گیاه ریحان سبز (Ocimum basilicum L.) با پیش تیمار کروناتین تحت سمیت آرسنیک (As)'، مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، 31(1)، صص.52-62. magiran.com/p1400365
S. Zare Dehabadi, Z. Asrar, A. Shoushtari, M. Mehrabani, (2015). 'Phenolics content and PAL and PPO activity of Ocimum basilicum L. with coronatine pretreatment under arsenic toxicity', Iranian Journal of Medical and Aromatic Plants, 31(1), pp.52-62. magiran.com/p1400365
سعید زارع ده آبادی؛ زهرا اسرار؛ عبدالحمید نمکی شوشتری؛ میترا مهربانی. "محتوای ترکیب های فنلی و فعالیت آنزیم های PAL و PPO گیاه ریحان سبز (Ocimum basilicum L.) با پیش تیمار کروناتین تحت سمیت آرسنیک (As)". مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، 31 ،1 ، 1394، 52-62. magiran.com/p1400365
S. Zare Dehabadi; Z. Asrar; A. Shoushtari; M. Mehrabani. "Phenolics content and PAL and PPO activity of Ocimum basilicum L. with coronatine pretreatment under arsenic toxicity", Iranian Journal of Medical and Aromatic Plants, 31, 1, 2015, 52-62. magiran.com/p1400365
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال