ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
دکتر پروین گلی زاده، دکتر محمود رضایی دشت ارژنه، انسیه جهانتیغ، (1393). سبک ایدئولوژیک شعر عاشورایی معاصر، فصلنامه پژوهش های نقد ادبی و سبک شناسی، 18، 65. magiran.com/p1400437
Dr. Parvin Golizadeh, Dr. Mahmoud Rezaee Dashte Arjaneh, Ensiyeh Jahantigh, (2015). Ideological Stylistic Analysis of Contemporary Ashurayi Poetry Of Three Poems by Moallem Damqani, Musavi Garmarudi, and Saffarzade, , 18, 65. magiran.com/p1400437
دکتر پروین گلی زاده، دکتر محمود رضایی دشت ارژنه، انسیه جهانتیغ، سبک ایدئولوژیک شعر عاشورایی معاصر. فصلنامه پژوهش های نقد ادبی و سبک شناسی، 1393؛ 18: 65. magiran.com/p1400437
Dr. Parvin Golizadeh, Dr. Mahmoud Rezaee Dashte Arjaneh, Ensiyeh Jahantigh, Ideological Stylistic Analysis of Contemporary Ashurayi Poetry Of Three Poems by Moallem Damqani, Musavi Garmarudi, and Saffarzade, , 2015; 18: 65. magiran.com/p1400437
دکتر پروین گلی زاده، دکتر محمود رضایی دشت ارژنه، انسیه جهانتیغ، "سبک ایدئولوژیک شعر عاشورایی معاصر"، فصلنامه پژوهش های نقد ادبی و سبک شناسی ،18 (1393): 65. magiran.com/p1400437
Dr. Parvin Golizadeh, Dr. Mahmoud Rezaee Dashte Arjaneh, Ensiyeh Jahantigh, "Ideological Stylistic Analysis of Contemporary Ashurayi Poetry Of Three Poems by Moallem Damqani, Musavi Garmarudi, and Saffarzade", no. 18 (2015): 65. magiran.com/p1400437
دکتر پروین گلی زاده، دکتر محمود رضایی دشت ارژنه، انسیه جهانتیغ، (1393). 'سبک ایدئولوژیک شعر عاشورایی معاصر'، فصلنامه پژوهش های نقد ادبی و سبک شناسی، 18، صص.65. magiran.com/p1400437
Dr. Parvin Golizadeh, Dr. Mahmoud Rezaee Dashte Arjaneh, Ensiyeh Jahantigh, (2015). 'Ideological Stylistic Analysis of Contemporary Ashurayi Poetry Of Three Poems by Moallem Damqani, Musavi Garmarudi, and Saffarzade', , 18, pp.65. magiran.com/p1400437
دکتر پروین گلی زاده؛ دکتر محمود رضایی دشت ارژنه؛ انسیه جهانتیغ. "سبک ایدئولوژیک شعر عاشورایی معاصر". فصلنامه پژوهش های نقد ادبی و سبک شناسی، 18 ، 1393، 65. magiran.com/p1400437
Dr. Parvin Golizadeh; Dr. Mahmoud Rezaee Dashte Arjaneh; Ensiyeh Jahantigh. "Ideological Stylistic Analysis of Contemporary Ashurayi Poetry Of Three Poems by Moallem Damqani, Musavi Garmarudi, and Saffarzade", , 18, 2015, 65. magiran.com/p1400437
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال