ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
روح الله کریمی، احمد ارشادی، محمود اثنی عشری، مسعود مشهدی اکبر بوجار، (1393). تغییرات فصلی در محتوای پروتئین های محلول، فنول کل و مالون دی آلدهید و ارتباط آنها با مقاومت به سرمای برخی از ارقام تاک، مجله به زراعی کشاورزی، 16(4)، 999-1013. magiran.com/p1401599
Rouhollah Karimi, Ahmad Ershadi, Mahmoud Esna, Ashari, Masoud Mashhadi Akbar Boojar, (2015). Seasonal Changes in Soluble Proteins, Total Phenol and Malondialdehyde Content and Their Relationship with Cold Hardiness of Some Grapevine Cultivars, Journal of Crop Improvment, 16(4), 999-1013. magiran.com/p1401599
روح الله کریمی، احمد ارشادی، محمود اثنی عشری، مسعود مشهدی اکبر بوجار، تغییرات فصلی در محتوای پروتئین های محلول، فنول کل و مالون دی آلدهید و ارتباط آنها با مقاومت به سرمای برخی از ارقام تاک. مجله به زراعی کشاورزی، 1393؛ 16(4): 999-1013. magiran.com/p1401599
Rouhollah Karimi, Ahmad Ershadi, Mahmoud Esna, Ashari, Masoud Mashhadi Akbar Boojar, Seasonal Changes in Soluble Proteins, Total Phenol and Malondialdehyde Content and Their Relationship with Cold Hardiness of Some Grapevine Cultivars, Journal of Crop Improvment, 2015; 16(4): 999-1013. magiran.com/p1401599
روح الله کریمی، احمد ارشادی، محمود اثنی عشری، مسعود مشهدی اکبر بوجار، "تغییرات فصلی در محتوای پروتئین های محلول، فنول کل و مالون دی آلدهید و ارتباط آنها با مقاومت به سرمای برخی از ارقام تاک"، مجله به زراعی کشاورزی 16، شماره 4 (1393): 999-1013. magiran.com/p1401599
Rouhollah Karimi, Ahmad Ershadi, Mahmoud Esna, Ashari, Masoud Mashhadi Akbar Boojar, "Seasonal Changes in Soluble Proteins, Total Phenol and Malondialdehyde Content and Their Relationship with Cold Hardiness of Some Grapevine Cultivars", Journal of Crop Improvment 16, no.4 (2015): 999-1013. magiran.com/p1401599
روح الله کریمی، احمد ارشادی، محمود اثنی عشری، مسعود مشهدی اکبر بوجار، (1393). 'تغییرات فصلی در محتوای پروتئین های محلول، فنول کل و مالون دی آلدهید و ارتباط آنها با مقاومت به سرمای برخی از ارقام تاک'، مجله به زراعی کشاورزی، 16(4)، صص.999-1013. magiran.com/p1401599
Rouhollah Karimi, Ahmad Ershadi, Mahmoud Esna, Ashari, Masoud Mashhadi Akbar Boojar, (2015). 'Seasonal Changes in Soluble Proteins, Total Phenol and Malondialdehyde Content and Their Relationship with Cold Hardiness of Some Grapevine Cultivars', Journal of Crop Improvment, 16(4), pp.999-1013. magiran.com/p1401599
روح الله کریمی؛ احمد ارشادی؛ محمود اثنی عشری؛ مسعود مشهدی اکبر بوجار. "تغییرات فصلی در محتوای پروتئین های محلول، فنول کل و مالون دی آلدهید و ارتباط آنها با مقاومت به سرمای برخی از ارقام تاک". مجله به زراعی کشاورزی، 16 ،4 ، 1393، 999-1013. magiran.com/p1401599
Rouhollah Karimi; Ahmad Ershadi; Mahmoud Esna; Ashari; Masoud Mashhadi Akbar Boojar. "Seasonal Changes in Soluble Proteins, Total Phenol and Malondialdehyde Content and Their Relationship with Cold Hardiness of Some Grapevine Cultivars", Journal of Crop Improvment, 16, 4, 2015, 999-1013. magiran.com/p1401599
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال