ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حمید زارع ابیانه، علی اکبر سبزی پرور، صفر معروفی، فرشته قیامی، سیده شقایق میرمسعودی، آزاده کاظمی، (1394). تحلیل و پایش خشکسالی هواشناسی منطقه سیستان و بلوچستان، فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست، 17(1)، 49-61. magiran.com/p1401909
Hamid Zare Abianeh, Aliakbar Sabziparvar, Safar Marofi, Fereshte Ghiyami, Sayede Shaghayegh Mirmasoud, Azade Kazemi, (2015). Analyzing and Monitoring the Meteorological Droughts in the Region of Sistan and Balouchestan, Journal of Environmental Sciences and Technology, 17(1), 49-61. magiran.com/p1401909
حمید زارع ابیانه، علی اکبر سبزی پرور، صفر معروفی، فرشته قیامی، سیده شقایق میرمسعودی، آزاده کاظمی، تحلیل و پایش خشکسالی هواشناسی منطقه سیستان و بلوچستان. فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست، 1394؛ 17(1): 49-61. magiran.com/p1401909
Hamid Zare Abianeh, Aliakbar Sabziparvar, Safar Marofi, Fereshte Ghiyami, Sayede Shaghayegh Mirmasoud, Azade Kazemi, Analyzing and Monitoring the Meteorological Droughts in the Region of Sistan and Balouchestan, Journal of Environmental Sciences and Technology, 2015; 17(1): 49-61. magiran.com/p1401909
حمید زارع ابیانه، علی اکبر سبزی پرور، صفر معروفی، فرشته قیامی، سیده شقایق میرمسعودی، آزاده کاظمی، "تحلیل و پایش خشکسالی هواشناسی منطقه سیستان و بلوچستان"، فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست 17، شماره 1 (1394): 49-61. magiran.com/p1401909
Hamid Zare Abianeh, Aliakbar Sabziparvar, Safar Marofi, Fereshte Ghiyami, Sayede Shaghayegh Mirmasoud, Azade Kazemi, "Analyzing and Monitoring the Meteorological Droughts in the Region of Sistan and Balouchestan", Journal of Environmental Sciences and Technology 17, no.1 (2015): 49-61. magiran.com/p1401909
حمید زارع ابیانه، علی اکبر سبزی پرور، صفر معروفی، فرشته قیامی، سیده شقایق میرمسعودی، آزاده کاظمی، (1394). 'تحلیل و پایش خشکسالی هواشناسی منطقه سیستان و بلوچستان'، فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست، 17(1)، صص.49-61. magiran.com/p1401909
Hamid Zare Abianeh, Aliakbar Sabziparvar, Safar Marofi, Fereshte Ghiyami, Sayede Shaghayegh Mirmasoud, Azade Kazemi, (2015). 'Analyzing and Monitoring the Meteorological Droughts in the Region of Sistan and Balouchestan', Journal of Environmental Sciences and Technology, 17(1), pp.49-61. magiran.com/p1401909
حمید زارع ابیانه؛ علی اکبر سبزی پرور؛ صفر معروفی؛ فرشته قیامی؛ سیده شقایق میرمسعودی؛ آزاده کاظمی. "تحلیل و پایش خشکسالی هواشناسی منطقه سیستان و بلوچستان". فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست، 17 ،1 ، 1394، 49-61. magiran.com/p1401909
Hamid Zare Abianeh; Aliakbar Sabziparvar; Safar Marofi; Fereshte Ghiyami; Sayede Shaghayegh Mirmasoud; Azade Kazemi. "Analyzing and Monitoring the Meteorological Droughts in the Region of Sistan and Balouchestan", Journal of Environmental Sciences and Technology, 17, 1, 2015, 49-61. magiran.com/p1401909
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال