ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
هادی خاطری، غلامحسین مصاحبی محمدی، اشتفان وینتر، مینا کوهی حبیبی، اکبر دیزجی، (1393). تهیه گیاه توتون تراژن مصون به طیف گسترده ای از سویه های ویروس وای سیب زمینی، مجله دانش گیاه پزشکی ایران، 45(2)، 229-239. magiran.com/p1402272
Hadi Khateri, Gholam-Hosein Mosahebi-Mohammadi, Stephan Winter, Mina Koohi-Habibi, Akbar Dizadji, (2015). Generation of transgenic tobacco plants with immunity against a broad spectrum of Potato virus Y strains, Iranian Journal of Plant Protection Science, 45(2), 229-239. magiran.com/p1402272
هادی خاطری، غلامحسین مصاحبی محمدی، اشتفان وینتر، مینا کوهی حبیبی، اکبر دیزجی، تهیه گیاه توتون تراژن مصون به طیف گسترده ای از سویه های ویروس وای سیب زمینی. مجله دانش گیاه پزشکی ایران، 1393؛ 45(2): 229-239. magiran.com/p1402272
Hadi Khateri, Gholam-Hosein Mosahebi-Mohammadi, Stephan Winter, Mina Koohi-Habibi, Akbar Dizadji, Generation of transgenic tobacco plants with immunity against a broad spectrum of Potato virus Y strains, Iranian Journal of Plant Protection Science, 2015; 45(2): 229-239. magiran.com/p1402272
هادی خاطری، غلامحسین مصاحبی محمدی، اشتفان وینتر، مینا کوهی حبیبی، اکبر دیزجی، "تهیه گیاه توتون تراژن مصون به طیف گسترده ای از سویه های ویروس وای سیب زمینی"، مجله دانش گیاه پزشکی ایران 45، شماره 2 (1393): 229-239. magiran.com/p1402272
Hadi Khateri, Gholam-Hosein Mosahebi-Mohammadi, Stephan Winter, Mina Koohi-Habibi, Akbar Dizadji, "Generation of transgenic tobacco plants with immunity against a broad spectrum of Potato virus Y strains", Iranian Journal of Plant Protection Science 45, no.2 (2015): 229-239. magiran.com/p1402272
هادی خاطری، غلامحسین مصاحبی محمدی، اشتفان وینتر، مینا کوهی حبیبی، اکبر دیزجی، (1393). 'تهیه گیاه توتون تراژن مصون به طیف گسترده ای از سویه های ویروس وای سیب زمینی'، مجله دانش گیاه پزشکی ایران، 45(2)، صص.229-239. magiran.com/p1402272
Hadi Khateri, Gholam-Hosein Mosahebi-Mohammadi, Stephan Winter, Mina Koohi-Habibi, Akbar Dizadji, (2015). 'Generation of transgenic tobacco plants with immunity against a broad spectrum of Potato virus Y strains', Iranian Journal of Plant Protection Science, 45(2), pp.229-239. magiran.com/p1402272
هادی خاطری؛ غلامحسین مصاحبی محمدی؛ اشتفان وینتر؛ مینا کوهی حبیبی؛ اکبر دیزجی. "تهیه گیاه توتون تراژن مصون به طیف گسترده ای از سویه های ویروس وای سیب زمینی". مجله دانش گیاه پزشکی ایران، 45 ،2 ، 1393، 229-239. magiran.com/p1402272
Hadi Khateri; Gholam-Hosein Mosahebi-Mohammadi; Stephan Winter; Mina Koohi-Habibi; Akbar Dizadji. "Generation of transgenic tobacco plants with immunity against a broad spectrum of Potato virus Y strains", Iranian Journal of Plant Protection Science, 45, 2, 2015, 229-239. magiran.com/p1402272
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال