ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
Mohammad Askari, Amin Reza Nikpoor, Fazel Gorjipour, Mohsen Mazidi, Mohammad Hosein Sanati, Hajar Aryan, Alireza Irani, Khalil Ghasemi Falavarjani, Hossein Nazari, Kazem Mousavizadeh, (2015). Association of Htra1 Gene Polymorphisms with the Risk of Developing AMD in Iranian Population, Reports of Biochemistry & Molecular Biology, 4(1), 6. magiran.com/p1402393
Mohammad Askari, Amin Reza Nikpoor, Fazel Gorjipour, Mohsen Mazidi, Mohammad Hosein Sanati, Hajar Aryan, Alireza Irani, Khalil Ghasemi Falavarjani, Hossein Nazari, Kazem Mousavizadeh, Association of Htra1 Gene Polymorphisms with the Risk of Developing AMD in Iranian Population, Reports of Biochemistry & Molecular Biology, 2015; 4(1): 6. magiran.com/p1402393
Mohammad Askari, Amin Reza Nikpoor, Fazel Gorjipour, Mohsen Mazidi, Mohammad Hosein Sanati, Hajar Aryan, Alireza Irani, Khalil Ghasemi Falavarjani, Hossein Nazari, Kazem Mousavizadeh, "Association of Htra1 Gene Polymorphisms with the Risk of Developing AMD in Iranian Population", Reports of Biochemistry & Molecular Biology 4, no.1 (2015): 6. magiran.com/p1402393
Mohammad Askari, Amin Reza Nikpoor, Fazel Gorjipour, Mohsen Mazidi, Mohammad Hosein Sanati, Hajar Aryan, Alireza Irani, Khalil Ghasemi Falavarjani, Hossein Nazari, Kazem Mousavizadeh, (2015). 'Association of Htra1 Gene Polymorphisms with the Risk of Developing AMD in Iranian Population', Reports of Biochemistry & Molecular Biology, 4(1), pp.6. magiran.com/p1402393
Mohammad Askari; Amin Reza Nikpoor; Fazel Gorjipour; Mohsen Mazidi; Mohammad Hosein Sanati; Hajar Aryan; Alireza Irani; Khalil Ghasemi Falavarjani; Hossein Nazari; Kazem Mousavizadeh. "Association of Htra1 Gene Polymorphisms with the Risk of Developing AMD in Iranian Population", Reports of Biochemistry & Molecular Biology, 4, 1, 2015, 6. magiran.com/p1402393
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال