ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عبدالله شفیع آبادی، ماندانا نیکنام، (1394). رابطه کمال گرایی با فرسودگی شغلی در پرستاران: نقش واسطه ای خویشتن پذیری غیرمشروط، فصلنامه مطالعات روانشناختی، 11(1)، 115-139. magiran.com/p1402644
Abdollah Shafiabadi, Mandana Niknam, (2015). The relationship between perfectionism and job burnout in nurses: the mediating role of unconditional self acceptance, Quarterly Journal of Psychological Studies, 11(1), 115-139. magiran.com/p1402644
عبدالله شفیع آبادی، ماندانا نیکنام، رابطه کمال گرایی با فرسودگی شغلی در پرستاران: نقش واسطه ای خویشتن پذیری غیرمشروط. فصلنامه مطالعات روانشناختی، 1394؛ 11(1): 115-139. magiran.com/p1402644
Abdollah Shafiabadi, Mandana Niknam, The relationship between perfectionism and job burnout in nurses: the mediating role of unconditional self acceptance, Quarterly Journal of Psychological Studies, 2015; 11(1): 115-139. magiran.com/p1402644
عبدالله شفیع آبادی، ماندانا نیکنام، "رابطه کمال گرایی با فرسودگی شغلی در پرستاران: نقش واسطه ای خویشتن پذیری غیرمشروط"، فصلنامه مطالعات روانشناختی 11، شماره 1 (1394): 115-139. magiran.com/p1402644
Abdollah Shafiabadi, Mandana Niknam, "The relationship between perfectionism and job burnout in nurses: the mediating role of unconditional self acceptance", Quarterly Journal of Psychological Studies 11, no.1 (2015): 115-139. magiran.com/p1402644
عبدالله شفیع آبادی، ماندانا نیکنام، (1394). 'رابطه کمال گرایی با فرسودگی شغلی در پرستاران: نقش واسطه ای خویشتن پذیری غیرمشروط'، فصلنامه مطالعات روانشناختی، 11(1)، صص.115-139. magiran.com/p1402644
Abdollah Shafiabadi, Mandana Niknam, (2015). 'The relationship between perfectionism and job burnout in nurses: the mediating role of unconditional self acceptance', Quarterly Journal of Psychological Studies, 11(1), pp.115-139. magiran.com/p1402644
عبدالله شفیع آبادی؛ ماندانا نیکنام. "رابطه کمال گرایی با فرسودگی شغلی در پرستاران: نقش واسطه ای خویشتن پذیری غیرمشروط". فصلنامه مطالعات روانشناختی، 11 ،1 ، 1394، 115-139. magiran.com/p1402644
Abdollah Shafiabadi; Mandana Niknam. "The relationship between perfectionism and job burnout in nurses: the mediating role of unconditional self acceptance", Quarterly Journal of Psychological Studies, 11, 1, 2015, 115-139. magiran.com/p1402644
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال