ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
جعفر میرکتولی، رضا بارگاهی، سیده زهرا عقیلی، (1394). تبیین ابعاد استفاده از هندسه فرکتال در تحلیل های جغرافیا و برنامه ریزی شهری، فصلنامه آمایش جغرافیایی فضا، 4(14)، 55-82. magiran.com/p1402774
Jafar Mirkatouli, Reza Bargahi, Seyedeh Zahra Aghili, (2015). Explanation of Fractal Geometry in Geography and Urban Planning, Geographical Planning of Space Quarterly Journal, 4(14), 55-82. magiran.com/p1402774
جعفر میرکتولی، رضا بارگاهی، سیده زهرا عقیلی، تبیین ابعاد استفاده از هندسه فرکتال در تحلیل های جغرافیا و برنامه ریزی شهری. فصلنامه آمایش جغرافیایی فضا، 1394؛ 4(14): 55-82. magiran.com/p1402774
Jafar Mirkatouli, Reza Bargahi, Seyedeh Zahra Aghili, Explanation of Fractal Geometry in Geography and Urban Planning, Geographical Planning of Space Quarterly Journal, 2015; 4(14): 55-82. magiran.com/p1402774
جعفر میرکتولی، رضا بارگاهی، سیده زهرا عقیلی، "تبیین ابعاد استفاده از هندسه فرکتال در تحلیل های جغرافیا و برنامه ریزی شهری"، فصلنامه آمایش جغرافیایی فضا 4، شماره 14 (1394): 55-82. magiran.com/p1402774
Jafar Mirkatouli, Reza Bargahi, Seyedeh Zahra Aghili, "Explanation of Fractal Geometry in Geography and Urban Planning", Geographical Planning of Space Quarterly Journal 4, no.14 (2015): 55-82. magiran.com/p1402774
جعفر میرکتولی، رضا بارگاهی، سیده زهرا عقیلی، (1394). 'تبیین ابعاد استفاده از هندسه فرکتال در تحلیل های جغرافیا و برنامه ریزی شهری'، فصلنامه آمایش جغرافیایی فضا، 4(14)، صص.55-82. magiran.com/p1402774
Jafar Mirkatouli, Reza Bargahi, Seyedeh Zahra Aghili, (2015). 'Explanation of Fractal Geometry in Geography and Urban Planning', Geographical Planning of Space Quarterly Journal, 4(14), pp.55-82. magiran.com/p1402774
جعفر میرکتولی؛ رضا بارگاهی؛ سیده زهرا عقیلی. "تبیین ابعاد استفاده از هندسه فرکتال در تحلیل های جغرافیا و برنامه ریزی شهری". فصلنامه آمایش جغرافیایی فضا، 4 ،14 ، 1394، 55-82. magiran.com/p1402774
Jafar Mirkatouli; Reza Bargahi; Seyedeh Zahra Aghili. "Explanation of Fractal Geometry in Geography and Urban Planning", Geographical Planning of Space Quarterly Journal, 4, 14, 2015, 55-82. magiran.com/p1402774
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال