ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهدی حسام، محمدرضا رضوانی، حدیثه آشور، (1394). سنجش رضایتمندی روستاییان از عملکرد دهیاریها با رویکرد حکمروایی خوب روستایی (مطالعه موردی: روستاهای دهستان جنوبی- شهرستان گرگان)، فصلنامه آمایش جغرافیایی فضا، 4(14)، 99-128. magiran.com/p1402803
, (2015). The Villager's Satisfaction of Dehyari (Rural Management Unit) Performance with good governance approach (The case study: the villages of south district Gorgan city), Geographical Planning of Space Quarterly Journal, 4(14), 99-128. magiran.com/p1402803
مهدی حسام، محمدرضا رضوانی، حدیثه آشور، سنجش رضایتمندی روستاییان از عملکرد دهیاریها با رویکرد حکمروایی خوب روستایی (مطالعه موردی: روستاهای دهستان جنوبی- شهرستان گرگان). فصلنامه آمایش جغرافیایی فضا، 1394؛ 4(14): 99-128. magiran.com/p1402803
, The Villager's Satisfaction of Dehyari (Rural Management Unit) Performance with good governance approach (The case study: the villages of south district Gorgan city), Geographical Planning of Space Quarterly Journal, 2015; 4(14): 99-128. magiran.com/p1402803
مهدی حسام، محمدرضا رضوانی، حدیثه آشور، "سنجش رضایتمندی روستاییان از عملکرد دهیاریها با رویکرد حکمروایی خوب روستایی (مطالعه موردی: روستاهای دهستان جنوبی- شهرستان گرگان)"، فصلنامه آمایش جغرافیایی فضا 4، شماره 14 (1394): 99-128. magiran.com/p1402803
, "The Villager's Satisfaction of Dehyari (Rural Management Unit) Performance with good governance approach (The case study: the villages of south district Gorgan city)", Geographical Planning of Space Quarterly Journal 4, no.14 (2015): 99-128. magiran.com/p1402803
مهدی حسام، محمدرضا رضوانی، حدیثه آشور، (1394). 'سنجش رضایتمندی روستاییان از عملکرد دهیاریها با رویکرد حکمروایی خوب روستایی (مطالعه موردی: روستاهای دهستان جنوبی- شهرستان گرگان)'، فصلنامه آمایش جغرافیایی فضا، 4(14)، صص.99-128. magiran.com/p1402803
, (2015). 'The Villager's Satisfaction of Dehyari (Rural Management Unit) Performance with good governance approach (The case study: the villages of south district Gorgan city)', Geographical Planning of Space Quarterly Journal, 4(14), pp.99-128. magiran.com/p1402803
مهدی حسام؛ محمدرضا رضوانی؛ حدیثه آشور. "سنجش رضایتمندی روستاییان از عملکرد دهیاریها با رویکرد حکمروایی خوب روستایی (مطالعه موردی: روستاهای دهستان جنوبی- شهرستان گرگان)". فصلنامه آمایش جغرافیایی فضا، 4 ،14 ، 1394، 99-128. magiran.com/p1402803
. "The Villager's Satisfaction of Dehyari (Rural Management Unit) Performance with good governance approach (The case study: the villages of south district Gorgan city)", Geographical Planning of Space Quarterly Journal, 4, 14, 2015, 99-128. magiran.com/p1402803
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال