ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سید محمد حکاک، (1393). برهان صدیقین به تقریر ملاصدرا و علامه طباطبایی، مجله پژوهش های علم و دین، 5(2)، 65-73. magiran.com/p1403386
Seyyed Mohammad Hakak, (2015). Seddiqin Arqument in mulla sadra's words and Allameh Tabatabaee's words, Journal of Research in Religion and Science, 5(2), 65-73. magiran.com/p1403386
سید محمد حکاک، برهان صدیقین به تقریر ملاصدرا و علامه طباطبایی. مجله پژوهش های علم و دین، 1393؛ 5(2): 65-73. magiran.com/p1403386
Seyyed Mohammad Hakak, Seddiqin Arqument in mulla sadra's words and Allameh Tabatabaee's words, Journal of Research in Religion and Science, 2015; 5(2): 65-73. magiran.com/p1403386
سید محمد حکاک، "برهان صدیقین به تقریر ملاصدرا و علامه طباطبایی"، مجله پژوهش های علم و دین 5، شماره 2 (1393): 65-73. magiran.com/p1403386
Seyyed Mohammad Hakak, "Seddiqin Arqument in mulla sadra's words and Allameh Tabatabaee's words", Journal of Research in Religion and Science 5, no.2 (2015): 65-73. magiran.com/p1403386
سید محمد حکاک، (1393). 'برهان صدیقین به تقریر ملاصدرا و علامه طباطبایی'، مجله پژوهش های علم و دین، 5(2)، صص.65-73. magiran.com/p1403386
Seyyed Mohammad Hakak, (2015). 'Seddiqin Arqument in mulla sadra's words and Allameh Tabatabaee's words', Journal of Research in Religion and Science, 5(2), pp.65-73. magiran.com/p1403386
سید محمد حکاک. "برهان صدیقین به تقریر ملاصدرا و علامه طباطبایی". مجله پژوهش های علم و دین، 5 ،2 ، 1393، 65-73. magiran.com/p1403386
Seyyed Mohammad Hakak. "Seddiqin Arqument in mulla sadra's words and Allameh Tabatabaee's words", Journal of Research in Religion and Science, 5, 2, 2015, 65-73. magiran.com/p1403386
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال