ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
کامران امیری نسب، محمود قاسم نژاد، هدایت زکی زاده، محمدحسن بیگلویی، (1393). اثر پیش تیمار خشکی روی فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی و کاهش خسارت تنش خشکی در دو گونه چمن بنت گراس خزنده Agrostis stolonifera cv. Palustris) و فستوکای پا بلند (Festuca arundinacea cv. Greystone)، مجله علوم باغبانی ایران، 45(4)، 429-440. magiran.com/p1403940
Kamran Amiri Nasab, Mahmood Ghasemnezhad, Hedayat Zakizadeh, Mohammad Hassan Biglouei, (2015). Effect of Drought Pre- conditioning on Antioxidant enzymes activity and reducing drought stress damage in two turfgrass species, creeping bentgrass and tall fescue, Iranian Journal of Horticaltural Sciences, 45(4), 429-440. magiran.com/p1403940
کامران امیری نسب، محمود قاسم نژاد، هدایت زکی زاده، محمدحسن بیگلویی، اثر پیش تیمار خشکی روی فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی و کاهش خسارت تنش خشکی در دو گونه چمن بنت گراس خزنده Agrostis stolonifera cv. Palustris) و فستوکای پا بلند (Festuca arundinacea cv. Greystone). مجله علوم باغبانی ایران، 1393؛ 45(4): 429-440. magiran.com/p1403940
Kamran Amiri Nasab, Mahmood Ghasemnezhad, Hedayat Zakizadeh, Mohammad Hassan Biglouei, Effect of Drought Pre- conditioning on Antioxidant enzymes activity and reducing drought stress damage in two turfgrass species, creeping bentgrass and tall fescue, Iranian Journal of Horticaltural Sciences, 2015; 45(4): 429-440. magiran.com/p1403940
کامران امیری نسب، محمود قاسم نژاد، هدایت زکی زاده، محمدحسن بیگلویی، "اثر پیش تیمار خشکی روی فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی و کاهش خسارت تنش خشکی در دو گونه چمن بنت گراس خزنده Agrostis stolonifera cv. Palustris) و فستوکای پا بلند (Festuca arundinacea cv. Greystone)"، مجله علوم باغبانی ایران 45، شماره 4 (1393): 429-440. magiran.com/p1403940
Kamran Amiri Nasab, Mahmood Ghasemnezhad, Hedayat Zakizadeh, Mohammad Hassan Biglouei, "Effect of Drought Pre- conditioning on Antioxidant enzymes activity and reducing drought stress damage in two turfgrass species, creeping bentgrass and tall fescue", Iranian Journal of Horticaltural Sciences 45, no.4 (2015): 429-440. magiran.com/p1403940
کامران امیری نسب، محمود قاسم نژاد، هدایت زکی زاده، محمدحسن بیگلویی، (1393). 'اثر پیش تیمار خشکی روی فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی و کاهش خسارت تنش خشکی در دو گونه چمن بنت گراس خزنده Agrostis stolonifera cv. Palustris) و فستوکای پا بلند (Festuca arundinacea cv. Greystone)'، مجله علوم باغبانی ایران، 45(4)، صص.429-440. magiran.com/p1403940
Kamran Amiri Nasab, Mahmood Ghasemnezhad, Hedayat Zakizadeh, Mohammad Hassan Biglouei, (2015). 'Effect of Drought Pre- conditioning on Antioxidant enzymes activity and reducing drought stress damage in two turfgrass species, creeping bentgrass and tall fescue', Iranian Journal of Horticaltural Sciences, 45(4), pp.429-440. magiran.com/p1403940
کامران امیری نسب؛ محمود قاسم نژاد؛ هدایت زکی زاده؛ محمدحسن بیگلویی. "اثر پیش تیمار خشکی روی فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی و کاهش خسارت تنش خشکی در دو گونه چمن بنت گراس خزنده Agrostis stolonifera cv. Palustris) و فستوکای پا بلند (Festuca arundinacea cv. Greystone)". مجله علوم باغبانی ایران، 45 ،4 ، 1393، 429-440. magiran.com/p1403940
Kamran Amiri Nasab; Mahmood Ghasemnezhad; Hedayat Zakizadeh; Mohammad Hassan Biglouei. "Effect of Drought Pre- conditioning on Antioxidant enzymes activity and reducing drought stress damage in two turfgrass species, creeping bentgrass and tall fescue", Iranian Journal of Horticaltural Sciences, 45, 4, 2015, 429-440. magiran.com/p1403940
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال