ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سیما نصری، مهری بهاالدینی، مهدی عباس نژاد، سعید اسماعیلی ماهانی، رامین رئوف، (1393). بررسی تداخل مرکزی اسیداسکوربیک با آگونیست وآنتا گونیست گیرنده های دوپامینی D2 بر یادگیری و حافظه فضایی موش های صحرایی نر بالغ، فصلنامه علوم و فنون دامپزشکی ایران، 6(1)، 1-15. magiran.com/p1404509
Sima Nasri, Mehri Bahaaddini, Mehdi Abbasnejad, Saeed Esmaeili Mahani, Ramin Raoof, (2014). Central interaction of ascorbic acid and D2 dopamine receptors on spatial learning and memory in adult male rats, Iranian Journal of Veterinary Science and Technology, 6(1), 1-15. magiran.com/p1404509
سیما نصری، مهری بهاالدینی، مهدی عباس نژاد، سعید اسماعیلی ماهانی، رامین رئوف، بررسی تداخل مرکزی اسیداسکوربیک با آگونیست وآنتا گونیست گیرنده های دوپامینی D2 بر یادگیری و حافظه فضایی موش های صحرایی نر بالغ. فصلنامه علوم و فنون دامپزشکی ایران، 1393؛ 6(1): 1-15. magiran.com/p1404509
Sima Nasri, Mehri Bahaaddini, Mehdi Abbasnejad, Saeed Esmaeili Mahani, Ramin Raoof, Central interaction of ascorbic acid and D2 dopamine receptors on spatial learning and memory in adult male rats, Iranian Journal of Veterinary Science and Technology, 2014; 6(1): 1-15. magiran.com/p1404509
سیما نصری، مهری بهاالدینی، مهدی عباس نژاد، سعید اسماعیلی ماهانی، رامین رئوف، "بررسی تداخل مرکزی اسیداسکوربیک با آگونیست وآنتا گونیست گیرنده های دوپامینی D2 بر یادگیری و حافظه فضایی موش های صحرایی نر بالغ"، فصلنامه علوم و فنون دامپزشکی ایران 6، شماره 1 (1393): 1-15. magiran.com/p1404509
Sima Nasri, Mehri Bahaaddini, Mehdi Abbasnejad, Saeed Esmaeili Mahani, Ramin Raoof, "Central interaction of ascorbic acid and D2 dopamine receptors on spatial learning and memory in adult male rats", Iranian Journal of Veterinary Science and Technology 6, no.1 (2014): 1-15. magiran.com/p1404509
سیما نصری، مهری بهاالدینی، مهدی عباس نژاد، سعید اسماعیلی ماهانی، رامین رئوف، (1393). 'بررسی تداخل مرکزی اسیداسکوربیک با آگونیست وآنتا گونیست گیرنده های دوپامینی D2 بر یادگیری و حافظه فضایی موش های صحرایی نر بالغ'، فصلنامه علوم و فنون دامپزشکی ایران، 6(1)، صص.1-15. magiran.com/p1404509
Sima Nasri, Mehri Bahaaddini, Mehdi Abbasnejad, Saeed Esmaeili Mahani, Ramin Raoof, (2014). 'Central interaction of ascorbic acid and D2 dopamine receptors on spatial learning and memory in adult male rats', Iranian Journal of Veterinary Science and Technology, 6(1), pp.1-15. magiran.com/p1404509
سیما نصری؛ مهری بهاالدینی؛ مهدی عباس نژاد؛ سعید اسماعیلی ماهانی؛ رامین رئوف. "بررسی تداخل مرکزی اسیداسکوربیک با آگونیست وآنتا گونیست گیرنده های دوپامینی D2 بر یادگیری و حافظه فضایی موش های صحرایی نر بالغ". فصلنامه علوم و فنون دامپزشکی ایران، 6 ،1 ، 1393، 1-15. magiran.com/p1404509
Sima Nasri; Mehri Bahaaddini; Mehdi Abbasnejad; Saeed Esmaeili Mahani; Ramin Raoof. "Central interaction of ascorbic acid and D2 dopamine receptors on spatial learning and memory in adult male rats", Iranian Journal of Veterinary Science and Technology, 6, 1, 2014, 1-15. magiran.com/p1404509
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال