ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فاطمه احمدی، سمانه عیدی، حسام الدین سیفی، (1393). کلونیزاسیون پوستی توسط گونه های مالاسزیا در گوساله های نوزاد سالم و مادرانشان، فصلنامه علوم و فنون دامپزشکی ایران، 6(1)، 16-22. magiran.com/p1404518
Fatemeh Ahmadi, Samaneh Eidi, Hesam A. Seifi, (2014). Skin colonization by Malassezia species in healthy neonatal calves and their dams, Iranian Journal of Veterinary Science and Technology, 6(1), 16-22. magiran.com/p1404518
فاطمه احمدی، سمانه عیدی، حسام الدین سیفی، کلونیزاسیون پوستی توسط گونه های مالاسزیا در گوساله های نوزاد سالم و مادرانشان. فصلنامه علوم و فنون دامپزشکی ایران، 1393؛ 6(1): 16-22. magiran.com/p1404518
Fatemeh Ahmadi, Samaneh Eidi, Hesam A. Seifi, Skin colonization by Malassezia species in healthy neonatal calves and their dams, Iranian Journal of Veterinary Science and Technology, 2014; 6(1): 16-22. magiran.com/p1404518
فاطمه احمدی، سمانه عیدی، حسام الدین سیفی، "کلونیزاسیون پوستی توسط گونه های مالاسزیا در گوساله های نوزاد سالم و مادرانشان"، فصلنامه علوم و فنون دامپزشکی ایران 6، شماره 1 (1393): 16-22. magiran.com/p1404518
Fatemeh Ahmadi, Samaneh Eidi, Hesam A. Seifi, "Skin colonization by Malassezia species in healthy neonatal calves and their dams", Iranian Journal of Veterinary Science and Technology 6, no.1 (2014): 16-22. magiran.com/p1404518
فاطمه احمدی، سمانه عیدی، حسام الدین سیفی، (1393). 'کلونیزاسیون پوستی توسط گونه های مالاسزیا در گوساله های نوزاد سالم و مادرانشان'، فصلنامه علوم و فنون دامپزشکی ایران، 6(1)، صص.16-22. magiran.com/p1404518
Fatemeh Ahmadi, Samaneh Eidi, Hesam A. Seifi, (2014). 'Skin colonization by Malassezia species in healthy neonatal calves and their dams', Iranian Journal of Veterinary Science and Technology, 6(1), pp.16-22. magiran.com/p1404518
فاطمه احمدی؛ سمانه عیدی؛ حسام الدین سیفی. "کلونیزاسیون پوستی توسط گونه های مالاسزیا در گوساله های نوزاد سالم و مادرانشان". فصلنامه علوم و فنون دامپزشکی ایران، 6 ،1 ، 1393، 16-22. magiran.com/p1404518
Fatemeh Ahmadi; Samaneh Eidi; Hesam A. Seifi. "Skin colonization by Malassezia species in healthy neonatal calves and their dams", Iranian Journal of Veterinary Science and Technology, 6, 1, 2014, 16-22. magiran.com/p1404518
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال