ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حمید رضا کازرانی، صدیقه جلالی، (1393). بررسی اثرات ملین بادام تلخ (Amygdalus communis var. amara)، فصلنامه علوم و فنون دامپزشکی ایران، 6(1)، 37-47. magiran.com/p1404530
Hamid Reza Kazrani, Seddigheh Jalali, (2014). Laxative effect of bitter almond (Amygdalus communis var. amara), Iranian Journal of Veterinary Science and Technology, 6(1), 37-47. magiran.com/p1404530
حمید رضا کازرانی، صدیقه جلالی، بررسی اثرات ملین بادام تلخ (Amygdalus communis var. amara). فصلنامه علوم و فنون دامپزشکی ایران، 1393؛ 6(1): 37-47. magiran.com/p1404530
Hamid Reza Kazrani, Seddigheh Jalali, Laxative effect of bitter almond (Amygdalus communis var. amara), Iranian Journal of Veterinary Science and Technology, 2014; 6(1): 37-47. magiran.com/p1404530
حمید رضا کازرانی، صدیقه جلالی، "بررسی اثرات ملین بادام تلخ (Amygdalus communis var. amara)"، فصلنامه علوم و فنون دامپزشکی ایران 6، شماره 1 (1393): 37-47. magiran.com/p1404530
Hamid Reza Kazrani, Seddigheh Jalali, "Laxative effect of bitter almond (Amygdalus communis var. amara)", Iranian Journal of Veterinary Science and Technology 6, no.1 (2014): 37-47. magiran.com/p1404530
حمید رضا کازرانی، صدیقه جلالی، (1393). 'بررسی اثرات ملین بادام تلخ (Amygdalus communis var. amara)'، فصلنامه علوم و فنون دامپزشکی ایران، 6(1)، صص.37-47. magiran.com/p1404530
Hamid Reza Kazrani, Seddigheh Jalali, (2014). 'Laxative effect of bitter almond (Amygdalus communis var. amara)', Iranian Journal of Veterinary Science and Technology, 6(1), pp.37-47. magiran.com/p1404530
حمید رضا کازرانی؛ صدیقه جلالی. "بررسی اثرات ملین بادام تلخ (Amygdalus communis var. amara)". فصلنامه علوم و فنون دامپزشکی ایران، 6 ،1 ، 1393، 37-47. magiran.com/p1404530
Hamid Reza Kazrani; Seddigheh Jalali. "Laxative effect of bitter almond (Amygdalus communis var. amara)", Iranian Journal of Veterinary Science and Technology, 6, 1, 2014, 37-47. magiran.com/p1404530
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال