ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علیرضا نسیمی، محمد زارع، (1394). مکان یابی حوضچه های تغذیه مصنوعی آب های زیرزمینی در حوضه آبخیز بوشکان بر اساس فرایند تحلیل سلسله مراتبی، فصلنامه دانش آب و خاک، 25(1)، 125-141. magiran.com/p1405671
A. Nassimi, M. Zare, (2015). Site Selection of Basins for Artificial Recharge of Groundwater in Boushkan Catchment based on Analytical Hierarchical Process (AHP), , 25(1), 125-141. magiran.com/p1405671
علیرضا نسیمی، محمد زارع، مکان یابی حوضچه های تغذیه مصنوعی آب های زیرزمینی در حوضه آبخیز بوشکان بر اساس فرایند تحلیل سلسله مراتبی. فصلنامه دانش آب و خاک، 1394؛ 25(1): 125-141. magiran.com/p1405671
A. Nassimi, M. Zare, Site Selection of Basins for Artificial Recharge of Groundwater in Boushkan Catchment based on Analytical Hierarchical Process (AHP), , 2015; 25(1): 125-141. magiran.com/p1405671
علیرضا نسیمی، محمد زارع، "مکان یابی حوضچه های تغذیه مصنوعی آب های زیرزمینی در حوضه آبخیز بوشکان بر اساس فرایند تحلیل سلسله مراتبی"، فصلنامه دانش آب و خاک 25، شماره 1 (1394): 125-141. magiran.com/p1405671
A. Nassimi, M. Zare, "Site Selection of Basins for Artificial Recharge of Groundwater in Boushkan Catchment based on Analytical Hierarchical Process (AHP)", 25, no.1 (2015): 125-141. magiran.com/p1405671
علیرضا نسیمی، محمد زارع، (1394). 'مکان یابی حوضچه های تغذیه مصنوعی آب های زیرزمینی در حوضه آبخیز بوشکان بر اساس فرایند تحلیل سلسله مراتبی'، فصلنامه دانش آب و خاک، 25(1)، صص.125-141. magiran.com/p1405671
A. Nassimi, M. Zare, (2015). 'Site Selection of Basins for Artificial Recharge of Groundwater in Boushkan Catchment based on Analytical Hierarchical Process (AHP)', , 25(1), pp.125-141. magiran.com/p1405671
علیرضا نسیمی؛ محمد زارع. "مکان یابی حوضچه های تغذیه مصنوعی آب های زیرزمینی در حوضه آبخیز بوشکان بر اساس فرایند تحلیل سلسله مراتبی". فصلنامه دانش آب و خاک، 25 ،1 ، 1394، 125-141. magiran.com/p1405671
A. Nassimi; M. Zare. "Site Selection of Basins for Artificial Recharge of Groundwater in Boushkan Catchment based on Analytical Hierarchical Process (AHP)", , 25, 1, 2015, 125-141. magiran.com/p1405671
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال