ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رضا نوریان، علیرضا پورفرزانه، فرامرز مشاطیان، (1393). تعیین میزان آفلاتوکسین M1 در نمونه های شیر خام تولیدی استان قزوین به روش الایزا و کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا، مجله میکروب شناسی مواد غذایی، 1(3)، 7-13. magiran.com/p1406173
Reza Norian, Ali Reza Pourfarzaneh, Faramarz Mashatian, (2015). Determination of Aflatoxin M1 in Raw Milk Produced in Qazvin Province By ELISA and HPLC, JOurnal of Food Microbiology, 1(3), 7-13. magiran.com/p1406173
رضا نوریان، علیرضا پورفرزانه، فرامرز مشاطیان، تعیین میزان آفلاتوکسین M1 در نمونه های شیر خام تولیدی استان قزوین به روش الایزا و کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا. مجله میکروب شناسی مواد غذایی، 1393؛ 1(3): 7-13. magiran.com/p1406173
Reza Norian, Ali Reza Pourfarzaneh, Faramarz Mashatian, Determination of Aflatoxin M1 in Raw Milk Produced in Qazvin Province By ELISA and HPLC, JOurnal of Food Microbiology, 2015; 1(3): 7-13. magiran.com/p1406173
رضا نوریان، علیرضا پورفرزانه، فرامرز مشاطیان، "تعیین میزان آفلاتوکسین M1 در نمونه های شیر خام تولیدی استان قزوین به روش الایزا و کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا"، مجله میکروب شناسی مواد غذایی 1، شماره 3 (1393): 7-13. magiran.com/p1406173
Reza Norian, Ali Reza Pourfarzaneh, Faramarz Mashatian, "Determination of Aflatoxin M1 in Raw Milk Produced in Qazvin Province By ELISA and HPLC", JOurnal of Food Microbiology 1, no.3 (2015): 7-13. magiran.com/p1406173
رضا نوریان، علیرضا پورفرزانه، فرامرز مشاطیان، (1393). 'تعیین میزان آفلاتوکسین M1 در نمونه های شیر خام تولیدی استان قزوین به روش الایزا و کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا'، مجله میکروب شناسی مواد غذایی، 1(3)، صص.7-13. magiran.com/p1406173
Reza Norian, Ali Reza Pourfarzaneh, Faramarz Mashatian, (2015). 'Determination of Aflatoxin M1 in Raw Milk Produced in Qazvin Province By ELISA and HPLC', JOurnal of Food Microbiology, 1(3), pp.7-13. magiran.com/p1406173
رضا نوریان؛ علیرضا پورفرزانه؛ فرامرز مشاطیان. "تعیین میزان آفلاتوکسین M1 در نمونه های شیر خام تولیدی استان قزوین به روش الایزا و کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا". مجله میکروب شناسی مواد غذایی، 1 ،3 ، 1393، 7-13. magiran.com/p1406173
Reza Norian; Ali Reza Pourfarzaneh; Faramarz Mashatian. "Determination of Aflatoxin M1 in Raw Milk Produced in Qazvin Province By ELISA and HPLC", JOurnal of Food Microbiology, 1, 3, 2015, 7-13. magiran.com/p1406173
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال