ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
نسرین ایمانی فر، سید ابوالفضل وقار سیدین، لیلا افشار، غلامرضا شریف زاده، (1394). مقایسه تاثیر آموزش اصول اخلاقی به دو شیوه روایتگری اخلاق و سخنرانی بر حساسیت اخلاقی پرستاران، فصلنامه اخلاق پزشکی، 9(31)، 95-125. magiran.com/p1406675
N. Imanifar, S.A. Vaghar Seyedin, L. Afshar, Gh, R. Sharifzadeh, (2015). Comparison effect of teaching ethical principles using narrative ethics and lecture on the morl sensitivity of nurses, Journal of Medical Ethics, 9(31), 95-125. magiran.com/p1406675
نسرین ایمانی فر، سید ابوالفضل وقار سیدین، لیلا افشار، غلامرضا شریف زاده، مقایسه تاثیر آموزش اصول اخلاقی به دو شیوه روایتگری اخلاق و سخنرانی بر حساسیت اخلاقی پرستاران. فصلنامه اخلاق پزشکی، 1394؛ 9(31): 95-125. magiran.com/p1406675
N. Imanifar, S.A. Vaghar Seyedin, L. Afshar, Gh, R. Sharifzadeh, Comparison effect of teaching ethical principles using narrative ethics and lecture on the morl sensitivity of nurses, Journal of Medical Ethics, 2015; 9(31): 95-125. magiran.com/p1406675
نسرین ایمانی فر، سید ابوالفضل وقار سیدین، لیلا افشار، غلامرضا شریف زاده، "مقایسه تاثیر آموزش اصول اخلاقی به دو شیوه روایتگری اخلاق و سخنرانی بر حساسیت اخلاقی پرستاران"، فصلنامه اخلاق پزشکی 9، شماره 31 (1394): 95-125. magiran.com/p1406675
N. Imanifar, S.A. Vaghar Seyedin, L. Afshar, Gh, R. Sharifzadeh, "Comparison effect of teaching ethical principles using narrative ethics and lecture on the morl sensitivity of nurses", Journal of Medical Ethics 9, no.31 (2015): 95-125. magiran.com/p1406675
نسرین ایمانی فر، سید ابوالفضل وقار سیدین، لیلا افشار، غلامرضا شریف زاده، (1394). 'مقایسه تاثیر آموزش اصول اخلاقی به دو شیوه روایتگری اخلاق و سخنرانی بر حساسیت اخلاقی پرستاران'، فصلنامه اخلاق پزشکی، 9(31)، صص.95-125. magiran.com/p1406675
N. Imanifar, S.A. Vaghar Seyedin, L. Afshar, Gh, R. Sharifzadeh, (2015). 'Comparison effect of teaching ethical principles using narrative ethics and lecture on the morl sensitivity of nurses', Journal of Medical Ethics, 9(31), pp.95-125. magiran.com/p1406675
نسرین ایمانی فر؛ سید ابوالفضل وقار سیدین؛ لیلا افشار؛ غلامرضا شریف زاده. "مقایسه تاثیر آموزش اصول اخلاقی به دو شیوه روایتگری اخلاق و سخنرانی بر حساسیت اخلاقی پرستاران". فصلنامه اخلاق پزشکی، 9 ،31 ، 1394، 95-125. magiran.com/p1406675
N. Imanifar; S.A. Vaghar Seyedin; L. Afshar; Gh; R. Sharifzadeh. "Comparison effect of teaching ethical principles using narrative ethics and lecture on the morl sensitivity of nurses", Journal of Medical Ethics, 9, 31, 2015, 95-125. magiran.com/p1406675
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال