ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
احمد براتی مارنانی، فاطمه قورچیانی، علی محمد خاتمی فیروزآبادی، حمید حقانی، فریده گلدوست مرندی، مژگان عسگری، فاطمه زارعی، (1394). اولویت بندی ارزش های اخلاق پرستاری با استفاده از رویکرد تحلیل سلسله مراتبی، فصلنامه اخلاق پزشکی، 9(31)، 145-167. magiran.com/p1406679
A. Barati Marnani, F. Ghoorchiani, A. M. Khatami Firouzabadi, H. Haghghani, F. Gholdoust, M. Askari, F. Zareie, (2015). Prioritizing of nursing ethics values using Analytic Hierarchy Process approach, Journal of Medical Ethics, 9(31), 145-167. magiran.com/p1406679
احمد براتی مارنانی، فاطمه قورچیانی، علی محمد خاتمی فیروزآبادی، حمید حقانی، فریده گلدوست مرندی، مژگان عسگری، فاطمه زارعی، اولویت بندی ارزش های اخلاق پرستاری با استفاده از رویکرد تحلیل سلسله مراتبی. فصلنامه اخلاق پزشکی، 1394؛ 9(31): 145-167. magiran.com/p1406679
A. Barati Marnani, F. Ghoorchiani, A. M. Khatami Firouzabadi, H. Haghghani, F. Gholdoust, M. Askari, F. Zareie, Prioritizing of nursing ethics values using Analytic Hierarchy Process approach, Journal of Medical Ethics, 2015; 9(31): 145-167. magiran.com/p1406679
احمد براتی مارنانی، فاطمه قورچیانی، علی محمد خاتمی فیروزآبادی، حمید حقانی، فریده گلدوست مرندی، مژگان عسگری، فاطمه زارعی، "اولویت بندی ارزش های اخلاق پرستاری با استفاده از رویکرد تحلیل سلسله مراتبی"، فصلنامه اخلاق پزشکی 9، شماره 31 (1394): 145-167. magiran.com/p1406679
A. Barati Marnani, F. Ghoorchiani, A. M. Khatami Firouzabadi, H. Haghghani, F. Gholdoust, M. Askari, F. Zareie, "Prioritizing of nursing ethics values using Analytic Hierarchy Process approach", Journal of Medical Ethics 9, no.31 (2015): 145-167. magiran.com/p1406679
احمد براتی مارنانی، فاطمه قورچیانی، علی محمد خاتمی فیروزآبادی، حمید حقانی، فریده گلدوست مرندی، مژگان عسگری، فاطمه زارعی، (1394). 'اولویت بندی ارزش های اخلاق پرستاری با استفاده از رویکرد تحلیل سلسله مراتبی'، فصلنامه اخلاق پزشکی، 9(31)، صص.145-167. magiran.com/p1406679
A. Barati Marnani, F. Ghoorchiani, A. M. Khatami Firouzabadi, H. Haghghani, F. Gholdoust, M. Askari, F. Zareie, (2015). 'Prioritizing of nursing ethics values using Analytic Hierarchy Process approach', Journal of Medical Ethics, 9(31), pp.145-167. magiran.com/p1406679
احمد براتی مارنانی؛ فاطمه قورچیانی؛ علی محمد خاتمی فیروزآبادی؛ حمید حقانی؛ فریده گلدوست مرندی؛ مژگان عسگری؛ فاطمه زارعی. "اولویت بندی ارزش های اخلاق پرستاری با استفاده از رویکرد تحلیل سلسله مراتبی". فصلنامه اخلاق پزشکی، 9 ،31 ، 1394، 145-167. magiran.com/p1406679
A. Barati Marnani; F. Ghoorchiani; A. M. Khatami Firouzabadi; H. Haghghani; F. Gholdoust; M. Askari; F. Zareie. "Prioritizing of nursing ethics values using Analytic Hierarchy Process approach", Journal of Medical Ethics, 9, 31, 2015, 145-167. magiran.com/p1406679
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال