ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سید سعید مظلومی محمودآباد، شکیبا زاهد، مریم امامی، مجید برکتین، حسین شهنازی، بهزاد مهکی، (1394). بررسی ارتباط بین عوامل مستعد کننده با عملکرد و برخی متغیرهای دموگرافیک در مراقبین بیماران مبتلا به آلزایمر، مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 33(329)، 1. magiran.com/p1407240
Seyed Saied Mazloomi, Mahmoodabad, Shakiba Zahed, Maryam Emami, Majid Barekatain, Hossein Shahnazi, Behzad Mahaki, (2015). A Study on the Evaluation of Relationship between the Predisposing Factors and Practice and Demographic Variables in Caregivers of Patients with Alzheimer's Disease, Journal Of Isfahan Medical School, 33(329), 1. magiran.com/p1407240
سید سعید مظلومی محمودآباد، شکیبا زاهد، مریم امامی، مجید برکتین، حسین شهنازی، بهزاد مهکی، بررسی ارتباط بین عوامل مستعد کننده با عملکرد و برخی متغیرهای دموگرافیک در مراقبین بیماران مبتلا به آلزایمر. مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 1394؛ 33(329): 1. magiran.com/p1407240
Seyed Saied Mazloomi, Mahmoodabad, Shakiba Zahed, Maryam Emami, Majid Barekatain, Hossein Shahnazi, Behzad Mahaki, A Study on the Evaluation of Relationship between the Predisposing Factors and Practice and Demographic Variables in Caregivers of Patients with Alzheimer's Disease, Journal Of Isfahan Medical School, 2015; 33(329): 1. magiran.com/p1407240
سید سعید مظلومی محمودآباد، شکیبا زاهد، مریم امامی، مجید برکتین، حسین شهنازی، بهزاد مهکی، "بررسی ارتباط بین عوامل مستعد کننده با عملکرد و برخی متغیرهای دموگرافیک در مراقبین بیماران مبتلا به آلزایمر"، مجله دانشکده پزشکی اصفهان 33، شماره 329 (1394): 1. magiran.com/p1407240
Seyed Saied Mazloomi, Mahmoodabad, Shakiba Zahed, Maryam Emami, Majid Barekatain, Hossein Shahnazi, Behzad Mahaki, "A Study on the Evaluation of Relationship between the Predisposing Factors and Practice and Demographic Variables in Caregivers of Patients with Alzheimer's Disease", Journal Of Isfahan Medical School 33, no.329 (2015): 1. magiran.com/p1407240
سید سعید مظلومی محمودآباد، شکیبا زاهد، مریم امامی، مجید برکتین، حسین شهنازی، بهزاد مهکی، (1394). 'بررسی ارتباط بین عوامل مستعد کننده با عملکرد و برخی متغیرهای دموگرافیک در مراقبین بیماران مبتلا به آلزایمر'، مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 33(329)، صص.1. magiran.com/p1407240
Seyed Saied Mazloomi, Mahmoodabad, Shakiba Zahed, Maryam Emami, Majid Barekatain, Hossein Shahnazi, Behzad Mahaki, (2015). 'A Study on the Evaluation of Relationship between the Predisposing Factors and Practice and Demographic Variables in Caregivers of Patients with Alzheimer's Disease', Journal Of Isfahan Medical School, 33(329), pp.1. magiran.com/p1407240
سید سعید مظلومی محمودآباد؛ شکیبا زاهد؛ مریم امامی؛ مجید برکتین؛ حسین شهنازی؛ بهزاد مهکی. "بررسی ارتباط بین عوامل مستعد کننده با عملکرد و برخی متغیرهای دموگرافیک در مراقبین بیماران مبتلا به آلزایمر". مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 33 ،329 ، 1394، 1. magiran.com/p1407240
Seyed Saied Mazloomi; Mahmoodabad; Shakiba Zahed; Maryam Emami; Majid Barekatain; Hossein Shahnazi; Behzad Mahaki. "A Study on the Evaluation of Relationship between the Predisposing Factors and Practice and Demographic Variables in Caregivers of Patients with Alzheimer's Disease", Journal Of Isfahan Medical School, 33, 329, 2015, 1. magiran.com/p1407240
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال