ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عبدالکریم چهرگانی راد، فریبا محسن زاده، سولماز اخطاری، (1394). مراحل تکوین تخمک و کیسه رویانی درConsolida orientalis Schrödinger از تیره آلا ایان، نشریه یافته های نوین در علوم زیستی، 1(2)، 67-76. magiran.com/p1407701
Abdolkarim Chehregani Rad, Fariba Mohsenzadeh, Soulmaz Ekhtari, (2015). Developmental stages of ovule and embryo sac in Consolida orientalis Schrödinger (Ranunculaceae), Nova Biologica Reperta, 1(2), 67-76. magiran.com/p1407701
عبدالکریم چهرگانی راد، فریبا محسن زاده، سولماز اخطاری، مراحل تکوین تخمک و کیسه رویانی درConsolida orientalis Schrödinger از تیره آلا ایان. نشریه یافته های نوین در علوم زیستی، 1394؛ 1(2): 67-76. magiran.com/p1407701
Abdolkarim Chehregani Rad, Fariba Mohsenzadeh, Soulmaz Ekhtari, Developmental stages of ovule and embryo sac in Consolida orientalis Schrödinger (Ranunculaceae), Nova Biologica Reperta, 2015; 1(2): 67-76. magiran.com/p1407701
عبدالکریم چهرگانی راد، فریبا محسن زاده، سولماز اخطاری، "مراحل تکوین تخمک و کیسه رویانی درConsolida orientalis Schrödinger از تیره آلا ایان"، نشریه یافته های نوین در علوم زیستی 1، شماره 2 (1394): 67-76. magiran.com/p1407701
Abdolkarim Chehregani Rad, Fariba Mohsenzadeh, Soulmaz Ekhtari, "Developmental stages of ovule and embryo sac in Consolida orientalis Schrödinger (Ranunculaceae)", Nova Biologica Reperta 1, no.2 (2015): 67-76. magiran.com/p1407701
عبدالکریم چهرگانی راد، فریبا محسن زاده، سولماز اخطاری، (1394). 'مراحل تکوین تخمک و کیسه رویانی درConsolida orientalis Schrödinger از تیره آلا ایان'، نشریه یافته های نوین در علوم زیستی، 1(2)، صص.67-76. magiran.com/p1407701
Abdolkarim Chehregani Rad, Fariba Mohsenzadeh, Soulmaz Ekhtari, (2015). 'Developmental stages of ovule and embryo sac in Consolida orientalis Schrödinger (Ranunculaceae)', Nova Biologica Reperta, 1(2), pp.67-76. magiran.com/p1407701
عبدالکریم چهرگانی راد؛ فریبا محسن زاده؛ سولماز اخطاری. "مراحل تکوین تخمک و کیسه رویانی درConsolida orientalis Schrödinger از تیره آلا ایان". نشریه یافته های نوین در علوم زیستی، 1 ،2 ، 1394، 67-76. magiran.com/p1407701
Abdolkarim Chehregani Rad; Fariba Mohsenzadeh; Soulmaz Ekhtari. "Developmental stages of ovule and embryo sac in Consolida orientalis Schrödinger (Ranunculaceae)", Nova Biologica Reperta, 1, 2, 2015, 67-76. magiran.com/p1407701
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال