ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مریم عزیزی ، فریال خمسه، محمد براتی، عفت افاقی، داوود عزیزی، (1393). فراوانی اضطراب حالت و وضعیتی و ارتباط آن با متغیرهای جمعیت شناختی در دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی نظامی منتخب، فصلنامه ابن سینا، 16(1)، 68-71. magiran.com/p1407850
M. Azizi , F. Khamseh, M. Barati, E. Afaghi, D. Azizi, (2014). The prevalence of state and trait anxiety and its association with demographic variables in nursing students of elected military medical university, EBNESINA, 16(1), 68-71. magiran.com/p1407850
مریم عزیزی ، فریال خمسه، محمد براتی، عفت افاقی، داوود عزیزی، فراوانی اضطراب حالت و وضعیتی و ارتباط آن با متغیرهای جمعیت شناختی در دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی نظامی منتخب. فصلنامه ابن سینا، 1393؛ 16(1): 68-71. magiran.com/p1407850
M. Azizi , F. Khamseh, M. Barati, E. Afaghi, D. Azizi, The prevalence of state and trait anxiety and its association with demographic variables in nursing students of elected military medical university, EBNESINA, 2014; 16(1): 68-71. magiran.com/p1407850
مریم عزیزی ، فریال خمسه، محمد براتی، عفت افاقی، داوود عزیزی، "فراوانی اضطراب حالت و وضعیتی و ارتباط آن با متغیرهای جمعیت شناختی در دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی نظامی منتخب"، فصلنامه ابن سینا 16، شماره 1 (1393): 68-71. magiran.com/p1407850
M. Azizi , F. Khamseh, M. Barati, E. Afaghi, D. Azizi, "The prevalence of state and trait anxiety and its association with demographic variables in nursing students of elected military medical university", EBNESINA 16, no.1 (2014): 68-71. magiran.com/p1407850
مریم عزیزی ، فریال خمسه، محمد براتی، عفت افاقی، داوود عزیزی، (1393). 'فراوانی اضطراب حالت و وضعیتی و ارتباط آن با متغیرهای جمعیت شناختی در دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی نظامی منتخب'، فصلنامه ابن سینا، 16(1)، صص.68-71. magiran.com/p1407850
M. Azizi , F. Khamseh, M. Barati, E. Afaghi, D. Azizi, (2014). 'The prevalence of state and trait anxiety and its association with demographic variables in nursing students of elected military medical university', EBNESINA, 16(1), pp.68-71. magiran.com/p1407850
مریم عزیزی ؛ فریال خمسه؛ محمد براتی؛ عفت افاقی؛ داوود عزیزی. "فراوانی اضطراب حالت و وضعیتی و ارتباط آن با متغیرهای جمعیت شناختی در دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی نظامی منتخب". فصلنامه ابن سینا، 16 ،1 ، 1393، 68-71. magiran.com/p1407850
M. Azizi ; F. Khamseh; M. Barati; E. Afaghi; D. Azizi. "The prevalence of state and trait anxiety and its association with demographic variables in nursing students of elected military medical university", EBNESINA, 16, 1, 2014, 68-71. magiran.com/p1407850
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال