ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مریم متاجی امیررود، محمدحسین تقدیسی، محمودرضا گوهری، فرزاد شیدفر، (1394). بررسی نقش نگرش غذایی بر رفتارهای مرتبط در زنان دارای اضافه وزن و چاقی شهر ارومیه، مجله پیاورد سلامت، 8(6)، 464-477. magiran.com/p1408792
Maryam Mataji Amirrood, Mohammad Hosein Taghdisi, Mahmood Reza Gohari, Farzad Shidfar, (2015). The Role Of Eating Attitude On Obesity-Related Eating Behavior In Overweight And Obese Women Of Urmia In 2012, Payavard Salamat, 8(6), 464-477. magiran.com/p1408792
مریم متاجی امیررود، محمدحسین تقدیسی، محمودرضا گوهری، فرزاد شیدفر، بررسی نقش نگرش غذایی بر رفتارهای مرتبط در زنان دارای اضافه وزن و چاقی شهر ارومیه. مجله پیاورد سلامت، 1394؛ 8(6): 464-477. magiran.com/p1408792
Maryam Mataji Amirrood, Mohammad Hosein Taghdisi, Mahmood Reza Gohari, Farzad Shidfar, The Role Of Eating Attitude On Obesity-Related Eating Behavior In Overweight And Obese Women Of Urmia In 2012, Payavard Salamat, 2015; 8(6): 464-477. magiran.com/p1408792
مریم متاجی امیررود، محمدحسین تقدیسی، محمودرضا گوهری، فرزاد شیدفر، "بررسی نقش نگرش غذایی بر رفتارهای مرتبط در زنان دارای اضافه وزن و چاقی شهر ارومیه"، مجله پیاورد سلامت 8، شماره 6 (1394): 464-477. magiran.com/p1408792
Maryam Mataji Amirrood, Mohammad Hosein Taghdisi, Mahmood Reza Gohari, Farzad Shidfar, "The Role Of Eating Attitude On Obesity-Related Eating Behavior In Overweight And Obese Women Of Urmia In 2012", Payavard Salamat 8, no.6 (2015): 464-477. magiran.com/p1408792
مریم متاجی امیررود، محمدحسین تقدیسی، محمودرضا گوهری، فرزاد شیدفر، (1394). 'بررسی نقش نگرش غذایی بر رفتارهای مرتبط در زنان دارای اضافه وزن و چاقی شهر ارومیه'، مجله پیاورد سلامت، 8(6)، صص.464-477. magiran.com/p1408792
Maryam Mataji Amirrood, Mohammad Hosein Taghdisi, Mahmood Reza Gohari, Farzad Shidfar, (2015). 'The Role Of Eating Attitude On Obesity-Related Eating Behavior In Overweight And Obese Women Of Urmia In 2012', Payavard Salamat, 8(6), pp.464-477. magiran.com/p1408792
مریم متاجی امیررود؛ محمدحسین تقدیسی؛ محمودرضا گوهری؛ فرزاد شیدفر. "بررسی نقش نگرش غذایی بر رفتارهای مرتبط در زنان دارای اضافه وزن و چاقی شهر ارومیه". مجله پیاورد سلامت، 8 ،6 ، 1394، 464-477. magiran.com/p1408792
Maryam Mataji Amirrood; Mohammad Hosein Taghdisi; Mahmood Reza Gohari; Farzad Shidfar. "The Role Of Eating Attitude On Obesity-Related Eating Behavior In Overweight And Obese Women Of Urmia In 2012", Payavard Salamat, 8, 6, 2015, 464-477. magiran.com/p1408792
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال