ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ابراهیم شفیعی، فضل الله موسوی، مهدی غرسی منشادی، نایب فدایی ده چشمه، علیرضا بیباک، محمد ازمل، (1394). ارزیابی ادراک، توانمندی و کفایت آموزش پرستاران درباره ی معنویت و مراقبت معنوی در بیمارستان های شهر گناوه، مجله پیاورد سلامت، 8(6)، 506-516. magiran.com/p1408797
Ebrahim Shafiee, Fazlollah Mousavi, Mahdi Gharasi Manshadi, Nayeb Fadaei Dehcheshmeh, Alireza Bibak, Mohammad Azmal, (2015). The Evaluation Of Nurse's Perception, Capability, And Adequacy Of Training About Spirituality And Spiritual Care In Genaveh Hospitals, Payavard Salamat, 8(6), 506-516. magiran.com/p1408797
ابراهیم شفیعی، فضل الله موسوی، مهدی غرسی منشادی، نایب فدایی ده چشمه، علیرضا بیباک، محمد ازمل، ارزیابی ادراک، توانمندی و کفایت آموزش پرستاران درباره ی معنویت و مراقبت معنوی در بیمارستان های شهر گناوه. مجله پیاورد سلامت، 1394؛ 8(6): 506-516. magiran.com/p1408797
Ebrahim Shafiee, Fazlollah Mousavi, Mahdi Gharasi Manshadi, Nayeb Fadaei Dehcheshmeh, Alireza Bibak, Mohammad Azmal, The Evaluation Of Nurse's Perception, Capability, And Adequacy Of Training About Spirituality And Spiritual Care In Genaveh Hospitals, Payavard Salamat, 2015; 8(6): 506-516. magiran.com/p1408797
ابراهیم شفیعی، فضل الله موسوی، مهدی غرسی منشادی، نایب فدایی ده چشمه، علیرضا بیباک، محمد ازمل، "ارزیابی ادراک، توانمندی و کفایت آموزش پرستاران درباره ی معنویت و مراقبت معنوی در بیمارستان های شهر گناوه"، مجله پیاورد سلامت 8، شماره 6 (1394): 506-516. magiran.com/p1408797
Ebrahim Shafiee, Fazlollah Mousavi, Mahdi Gharasi Manshadi, Nayeb Fadaei Dehcheshmeh, Alireza Bibak, Mohammad Azmal, "The Evaluation Of Nurse's Perception, Capability, And Adequacy Of Training About Spirituality And Spiritual Care In Genaveh Hospitals", Payavard Salamat 8, no.6 (2015): 506-516. magiran.com/p1408797
ابراهیم شفیعی، فضل الله موسوی، مهدی غرسی منشادی، نایب فدایی ده چشمه، علیرضا بیباک، محمد ازمل، (1394). 'ارزیابی ادراک، توانمندی و کفایت آموزش پرستاران درباره ی معنویت و مراقبت معنوی در بیمارستان های شهر گناوه'، مجله پیاورد سلامت، 8(6)، صص.506-516. magiran.com/p1408797
Ebrahim Shafiee, Fazlollah Mousavi, Mahdi Gharasi Manshadi, Nayeb Fadaei Dehcheshmeh, Alireza Bibak, Mohammad Azmal, (2015). 'The Evaluation Of Nurse's Perception, Capability, And Adequacy Of Training About Spirituality And Spiritual Care In Genaveh Hospitals', Payavard Salamat, 8(6), pp.506-516. magiran.com/p1408797
ابراهیم شفیعی؛ فضل الله موسوی؛ مهدی غرسی منشادی؛ نایب فدایی ده چشمه؛ علیرضا بیباک؛ محمد ازمل. "ارزیابی ادراک، توانمندی و کفایت آموزش پرستاران درباره ی معنویت و مراقبت معنوی در بیمارستان های شهر گناوه". مجله پیاورد سلامت، 8 ،6 ، 1394، 506-516. magiran.com/p1408797
Ebrahim Shafiee; Fazlollah Mousavi; Mahdi Gharasi Manshadi; Nayeb Fadaei Dehcheshmeh; Alireza Bibak; Mohammad Azmal. "The Evaluation Of Nurse's Perception, Capability, And Adequacy Of Training About Spirituality And Spiritual Care In Genaveh Hospitals", Payavard Salamat, 8, 6, 2015, 506-516. magiran.com/p1408797
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال