ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسین سنجری، زینب مقدمی فرد، بهنوش حیدرزاده، حسین مبارکی، (1394). شناسایی و رتبه بندی مولفه های مورد نظر مشمولان قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان در انتخاب محل خدمت و ماندگاری، مجله پیاورد سلامت، 8(6)، 528-540. magiran.com/p1408805
Hosein Sanjari, Zeinab Moghadamifard, Behnosh Heydarzadeh, Hosein Mobaraki, (2015). Identification And Ranking The Components Serving Doctors And Paramedics Manpower In Choosing Their Place Of Employment And Durability, Payavard Salamat, 8(6), 528-540. magiran.com/p1408805
حسین سنجری، زینب مقدمی فرد، بهنوش حیدرزاده، حسین مبارکی، شناسایی و رتبه بندی مولفه های مورد نظر مشمولان قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان در انتخاب محل خدمت و ماندگاری. مجله پیاورد سلامت، 1394؛ 8(6): 528-540. magiran.com/p1408805
Hosein Sanjari, Zeinab Moghadamifard, Behnosh Heydarzadeh, Hosein Mobaraki, Identification And Ranking The Components Serving Doctors And Paramedics Manpower In Choosing Their Place Of Employment And Durability, Payavard Salamat, 2015; 8(6): 528-540. magiran.com/p1408805
حسین سنجری، زینب مقدمی فرد، بهنوش حیدرزاده، حسین مبارکی، "شناسایی و رتبه بندی مولفه های مورد نظر مشمولان قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان در انتخاب محل خدمت و ماندگاری"، مجله پیاورد سلامت 8، شماره 6 (1394): 528-540. magiran.com/p1408805
Hosein Sanjari, Zeinab Moghadamifard, Behnosh Heydarzadeh, Hosein Mobaraki, "Identification And Ranking The Components Serving Doctors And Paramedics Manpower In Choosing Their Place Of Employment And Durability", Payavard Salamat 8, no.6 (2015): 528-540. magiran.com/p1408805
حسین سنجری، زینب مقدمی فرد، بهنوش حیدرزاده، حسین مبارکی، (1394). 'شناسایی و رتبه بندی مولفه های مورد نظر مشمولان قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان در انتخاب محل خدمت و ماندگاری'، مجله پیاورد سلامت، 8(6)، صص.528-540. magiran.com/p1408805
Hosein Sanjari, Zeinab Moghadamifard, Behnosh Heydarzadeh, Hosein Mobaraki, (2015). 'Identification And Ranking The Components Serving Doctors And Paramedics Manpower In Choosing Their Place Of Employment And Durability', Payavard Salamat, 8(6), pp.528-540. magiran.com/p1408805
حسین سنجری؛ زینب مقدمی فرد؛ بهنوش حیدرزاده؛ حسین مبارکی. "شناسایی و رتبه بندی مولفه های مورد نظر مشمولان قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان در انتخاب محل خدمت و ماندگاری". مجله پیاورد سلامت، 8 ،6 ، 1394، 528-540. magiran.com/p1408805
Hosein Sanjari; Zeinab Moghadamifard; Behnosh Heydarzadeh; Hosein Mobaraki. "Identification And Ranking The Components Serving Doctors And Paramedics Manpower In Choosing Their Place Of Employment And Durability", Payavard Salamat, 8, 6, 2015, 528-540. magiran.com/p1408805
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال