ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فاطمه معتمدی، پروین باقری، ابراهیم امامی، (1394). مقایسه تفکر انتقادی در کتابداران دانشگاه شیراز و دانشگاه علوم پزشکی شیراز، مجله پیاورد سلامت، 8(6)، 541-552. magiran.com/p1408811
Fatemeh Motamedi, Parvin Bagheri, Ebrahim Emami, (2015). Comparison Of Critical Thinking Among Librarians Of Shiraz Universities, Payavard Salamat, 8(6), 541-552. magiran.com/p1408811
فاطمه معتمدی، پروین باقری، ابراهیم امامی، مقایسه تفکر انتقادی در کتابداران دانشگاه شیراز و دانشگاه علوم پزشکی شیراز. مجله پیاورد سلامت، 1394؛ 8(6): 541-552. magiran.com/p1408811
Fatemeh Motamedi, Parvin Bagheri, Ebrahim Emami, Comparison Of Critical Thinking Among Librarians Of Shiraz Universities, Payavard Salamat, 2015; 8(6): 541-552. magiran.com/p1408811
فاطمه معتمدی، پروین باقری، ابراهیم امامی، "مقایسه تفکر انتقادی در کتابداران دانشگاه شیراز و دانشگاه علوم پزشکی شیراز"، مجله پیاورد سلامت 8، شماره 6 (1394): 541-552. magiran.com/p1408811
Fatemeh Motamedi, Parvin Bagheri, Ebrahim Emami, "Comparison Of Critical Thinking Among Librarians Of Shiraz Universities", Payavard Salamat 8, no.6 (2015): 541-552. magiran.com/p1408811
فاطمه معتمدی، پروین باقری، ابراهیم امامی، (1394). 'مقایسه تفکر انتقادی در کتابداران دانشگاه شیراز و دانشگاه علوم پزشکی شیراز'، مجله پیاورد سلامت، 8(6)، صص.541-552. magiran.com/p1408811
Fatemeh Motamedi, Parvin Bagheri, Ebrahim Emami, (2015). 'Comparison Of Critical Thinking Among Librarians Of Shiraz Universities', Payavard Salamat, 8(6), pp.541-552. magiran.com/p1408811
فاطمه معتمدی؛ پروین باقری؛ ابراهیم امامی. "مقایسه تفکر انتقادی در کتابداران دانشگاه شیراز و دانشگاه علوم پزشکی شیراز". مجله پیاورد سلامت، 8 ،6 ، 1394، 541-552. magiran.com/p1408811
Fatemeh Motamedi; Parvin Bagheri; Ebrahim Emami. "Comparison Of Critical Thinking Among Librarians Of Shiraz Universities", Payavard Salamat, 8, 6, 2015, 541-552. magiran.com/p1408811
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال