ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدامین تفضلی، (1394). مطالعه تطبیقی آیه هفتم سوره آل عمران، از دیدگاه آیات: علامه طباطبایی، جوادی آملی و ملکی میانجی، فصلنامه سفینه، 12(46)، 41. magiran.com/p1409091
Muhammad Amin Tafazzuli, (2015). A comparative study of the verse 7 of Sura Al Emran according to Allame Tabatabaee, Javadi Amoli, Maleki Miyaneji, Safineh, 12(46), 41. magiran.com/p1409091
محمدامین تفضلی، مطالعه تطبیقی آیه هفتم سوره آل عمران، از دیدگاه آیات: علامه طباطبایی، جوادی آملی و ملکی میانجی. فصلنامه سفینه، 1394؛ 12(46): 41. magiran.com/p1409091
Muhammad Amin Tafazzuli, A comparative study of the verse 7 of Sura Al Emran according to Allame Tabatabaee, Javadi Amoli, Maleki Miyaneji, Safineh, 2015; 12(46): 41. magiran.com/p1409091
محمدامین تفضلی، "مطالعه تطبیقی آیه هفتم سوره آل عمران، از دیدگاه آیات: علامه طباطبایی، جوادی آملی و ملکی میانجی"، فصلنامه سفینه 12، شماره 46 (1394): 41. magiran.com/p1409091
Muhammad Amin Tafazzuli, "A comparative study of the verse 7 of Sura Al Emran according to Allame Tabatabaee, Javadi Amoli, Maleki Miyaneji", Safineh 12, no.46 (2015): 41. magiran.com/p1409091
محمدامین تفضلی، (1394). 'مطالعه تطبیقی آیه هفتم سوره آل عمران، از دیدگاه آیات: علامه طباطبایی، جوادی آملی و ملکی میانجی'، فصلنامه سفینه، 12(46)، صص.41. magiran.com/p1409091
Muhammad Amin Tafazzuli, (2015). 'A comparative study of the verse 7 of Sura Al Emran according to Allame Tabatabaee, Javadi Amoli, Maleki Miyaneji', Safineh, 12(46), pp.41. magiran.com/p1409091
محمدامین تفضلی. "مطالعه تطبیقی آیه هفتم سوره آل عمران، از دیدگاه آیات: علامه طباطبایی، جوادی آملی و ملکی میانجی". فصلنامه سفینه، 12 ،46 ، 1394، 41. magiran.com/p1409091
Muhammad Amin Tafazzuli. "A comparative study of the verse 7 of Sura Al Emran according to Allame Tabatabaee, Javadi Amoli, Maleki Miyaneji", Safineh, 12, 46, 2015, 41. magiran.com/p1409091
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال