ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
صدیقه مهدوی کنی، فهمیه میری، (1394). تحلیل عناصر داستانی و بررسی مفاهیم تربیتی قصه ذوالقرنین در قرآن کریم، فصلنامه سفینه، 12(46)، 60. magiran.com/p1409093
Sedighe Mahdavi Kani, Fahime Miri, (2015). Analysis of charactors and a review over concepts of Zulgharnein story in holy Quran, Safineh, 12(46), 60. magiran.com/p1409093
صدیقه مهدوی کنی، فهمیه میری، تحلیل عناصر داستانی و بررسی مفاهیم تربیتی قصه ذوالقرنین در قرآن کریم. فصلنامه سفینه، 1394؛ 12(46): 60. magiran.com/p1409093
Sedighe Mahdavi Kani, Fahime Miri, Analysis of charactors and a review over concepts of Zulgharnein story in holy Quran, Safineh, 2015; 12(46): 60. magiran.com/p1409093
صدیقه مهدوی کنی، فهمیه میری، "تحلیل عناصر داستانی و بررسی مفاهیم تربیتی قصه ذوالقرنین در قرآن کریم"، فصلنامه سفینه 12، شماره 46 (1394): 60. magiran.com/p1409093
Sedighe Mahdavi Kani, Fahime Miri, "Analysis of charactors and a review over concepts of Zulgharnein story in holy Quran", Safineh 12, no.46 (2015): 60. magiran.com/p1409093
صدیقه مهدوی کنی، فهمیه میری، (1394). 'تحلیل عناصر داستانی و بررسی مفاهیم تربیتی قصه ذوالقرنین در قرآن کریم'، فصلنامه سفینه، 12(46)، صص.60. magiran.com/p1409093
Sedighe Mahdavi Kani, Fahime Miri, (2015). 'Analysis of charactors and a review over concepts of Zulgharnein story in holy Quran', Safineh, 12(46), pp.60. magiran.com/p1409093
صدیقه مهدوی کنی؛ فهمیه میری. "تحلیل عناصر داستانی و بررسی مفاهیم تربیتی قصه ذوالقرنین در قرآن کریم". فصلنامه سفینه، 12 ،46 ، 1394، 60. magiran.com/p1409093
Sedighe Mahdavi Kani; Fahime Miri. "Analysis of charactors and a review over concepts of Zulgharnein story in holy Quran", Safineh, 12, 46, 2015, 60. magiran.com/p1409093
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال