ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
غزل کشاورز، محمد جعفر رضایی ، (1394). اثر داروی تالیدومید بر بیان پروتئین MMP-2 و ماست سل ها در فیبروز ریوی القا شده توسط بلئومایسین در موش، مجله دانشکده علوم پزشکی نیشابور، 2(5)، 12-21. magiran.com/p1409651
Ghazal Keshavarz, Mohammad Jafar Rezaie , (2015). Effect of Thalidomide on the MMP-2 Protein Expression and Mast Cells in the Lung Fibrosis Induced by Bleomycin in Mice, Journal of Neyshabur University of Medical Sciences, 2(5), 12-21. magiran.com/p1409651
غزل کشاورز، محمد جعفر رضایی ، اثر داروی تالیدومید بر بیان پروتئین MMP-2 و ماست سل ها در فیبروز ریوی القا شده توسط بلئومایسین در موش. مجله دانشکده علوم پزشکی نیشابور، 1394؛ 2(5): 12-21. magiran.com/p1409651
Ghazal Keshavarz, Mohammad Jafar Rezaie , Effect of Thalidomide on the MMP-2 Protein Expression and Mast Cells in the Lung Fibrosis Induced by Bleomycin in Mice, Journal of Neyshabur University of Medical Sciences, 2015; 2(5): 12-21. magiran.com/p1409651
غزل کشاورز، محمد جعفر رضایی ، "اثر داروی تالیدومید بر بیان پروتئین MMP-2 و ماست سل ها در فیبروز ریوی القا شده توسط بلئومایسین در موش"، مجله دانشکده علوم پزشکی نیشابور 2، شماره 5 (1394): 12-21. magiran.com/p1409651
Ghazal Keshavarz, Mohammad Jafar Rezaie , "Effect of Thalidomide on the MMP-2 Protein Expression and Mast Cells in the Lung Fibrosis Induced by Bleomycin in Mice", Journal of Neyshabur University of Medical Sciences 2, no.5 (2015): 12-21. magiran.com/p1409651
غزل کشاورز، محمد جعفر رضایی ، (1394). 'اثر داروی تالیدومید بر بیان پروتئین MMP-2 و ماست سل ها در فیبروز ریوی القا شده توسط بلئومایسین در موش'، مجله دانشکده علوم پزشکی نیشابور، 2(5)، صص.12-21. magiran.com/p1409651
Ghazal Keshavarz, Mohammad Jafar Rezaie , (2015). 'Effect of Thalidomide on the MMP-2 Protein Expression and Mast Cells in the Lung Fibrosis Induced by Bleomycin in Mice', Journal of Neyshabur University of Medical Sciences, 2(5), pp.12-21. magiran.com/p1409651
غزل کشاورز؛ محمد جعفر رضایی . "اثر داروی تالیدومید بر بیان پروتئین MMP-2 و ماست سل ها در فیبروز ریوی القا شده توسط بلئومایسین در موش". مجله دانشکده علوم پزشکی نیشابور، 2 ،5 ، 1394، 12-21. magiran.com/p1409651
Ghazal Keshavarz; Mohammad Jafar Rezaie . "Effect of Thalidomide on the MMP-2 Protein Expression and Mast Cells in the Lung Fibrosis Induced by Bleomycin in Mice", Journal of Neyshabur University of Medical Sciences, 2, 5, 2015, 12-21. magiran.com/p1409651
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال