ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد راضی جلالی، سعد گورانی نژاد، سید رضافاطمی طباطبایی، مژده مخدوم، (1394). تاثیر آبستنی بر تغییرات ماکرومینرالها و میکرومینرالهای سرم اسب اصیل عرب، مجله تحقیقات دامپزشکی، 70(2)، 181-187. magiran.com/p1409760
Mohammad Razi Jalali, Saad Gooraninejad, Seid Reza Fatemi Tabatabaei, Mojdeh Makhdoum, (2015). Effects of gestation on serum macrominerals and microminerals in Arabian horse, Journal of Veterinary Research, 70(2), 181-187. magiran.com/p1409760
محمد راضی جلالی، سعد گورانی نژاد، سید رضافاطمی طباطبایی، مژده مخدوم، تاثیر آبستنی بر تغییرات ماکرومینرالها و میکرومینرالهای سرم اسب اصیل عرب. مجله تحقیقات دامپزشکی، 1394؛ 70(2): 181-187. magiran.com/p1409760
Mohammad Razi Jalali, Saad Gooraninejad, Seid Reza Fatemi Tabatabaei, Mojdeh Makhdoum, Effects of gestation on serum macrominerals and microminerals in Arabian horse, Journal of Veterinary Research, 2015; 70(2): 181-187. magiran.com/p1409760
محمد راضی جلالی، سعد گورانی نژاد، سید رضافاطمی طباطبایی، مژده مخدوم، "تاثیر آبستنی بر تغییرات ماکرومینرالها و میکرومینرالهای سرم اسب اصیل عرب"، مجله تحقیقات دامپزشکی 70، شماره 2 (1394): 181-187. magiran.com/p1409760
Mohammad Razi Jalali, Saad Gooraninejad, Seid Reza Fatemi Tabatabaei, Mojdeh Makhdoum, "Effects of gestation on serum macrominerals and microminerals in Arabian horse", Journal of Veterinary Research 70, no.2 (2015): 181-187. magiran.com/p1409760
محمد راضی جلالی، سعد گورانی نژاد، سید رضافاطمی طباطبایی، مژده مخدوم، (1394). 'تاثیر آبستنی بر تغییرات ماکرومینرالها و میکرومینرالهای سرم اسب اصیل عرب'، مجله تحقیقات دامپزشکی، 70(2)، صص.181-187. magiran.com/p1409760
Mohammad Razi Jalali, Saad Gooraninejad, Seid Reza Fatemi Tabatabaei, Mojdeh Makhdoum, (2015). 'Effects of gestation on serum macrominerals and microminerals in Arabian horse', Journal of Veterinary Research, 70(2), pp.181-187. magiran.com/p1409760
محمد راضی جلالی؛ سعد گورانی نژاد؛ سید رضافاطمی طباطبایی؛ مژده مخدوم. "تاثیر آبستنی بر تغییرات ماکرومینرالها و میکرومینرالهای سرم اسب اصیل عرب". مجله تحقیقات دامپزشکی، 70 ،2 ، 1394، 181-187. magiran.com/p1409760
Mohammad Razi Jalali; Saad Gooraninejad; Seid Reza Fatemi Tabatabaei; Mojdeh Makhdoum. "Effects of gestation on serum macrominerals and microminerals in Arabian horse", Journal of Veterinary Research, 70, 2, 2015, 181-187. magiran.com/p1409760
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال