ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
شهرام ارسنگ جنگ، فیروز امینی، توحید جعفری کوشکی، الهام مظفریان پور، کریم جعفری کفاش، مصطفی سجادی منش، سعیده رحمانی، (1394). بررسی میزان دسترسی و استفاده از خدمات بهداشت دهان و دندان و ارتباط آن با سلامت دهان و دندان کودکان 7-6 ساله در استان قم، مجله دانشگاه علوم پزشکی قم، 9(4)، 55-63. magiran.com/p1409778
Shahram Arsang Jang, Firouz Amani, Tohid Jafari Koshki, Elham Mozafariyanpour, Karim Jafari Kaffash, Mostafa Sajadimanesh, Saiedeh Rahmani, (2015). The Level of Availability and Use of Oral and Dental Health Services in 6-7 Years Old Children, Qom, Iran, Qom University of Medical Sciences Journal, 9(4), 55-63. magiran.com/p1409778
شهرام ارسنگ جنگ، فیروز امینی، توحید جعفری کوشکی، الهام مظفریان پور، کریم جعفری کفاش، مصطفی سجادی منش، سعیده رحمانی، بررسی میزان دسترسی و استفاده از خدمات بهداشت دهان و دندان و ارتباط آن با سلامت دهان و دندان کودکان 7-6 ساله در استان قم. مجله دانشگاه علوم پزشکی قم، 1394؛ 9(4): 55-63. magiran.com/p1409778
Shahram Arsang Jang, Firouz Amani, Tohid Jafari Koshki, Elham Mozafariyanpour, Karim Jafari Kaffash, Mostafa Sajadimanesh, Saiedeh Rahmani, The Level of Availability and Use of Oral and Dental Health Services in 6-7 Years Old Children, Qom, Iran, Qom University of Medical Sciences Journal, 2015; 9(4): 55-63. magiran.com/p1409778
شهرام ارسنگ جنگ، فیروز امینی، توحید جعفری کوشکی، الهام مظفریان پور، کریم جعفری کفاش، مصطفی سجادی منش، سعیده رحمانی، "بررسی میزان دسترسی و استفاده از خدمات بهداشت دهان و دندان و ارتباط آن با سلامت دهان و دندان کودکان 7-6 ساله در استان قم"، مجله دانشگاه علوم پزشکی قم 9، شماره 4 (1394): 55-63. magiran.com/p1409778
Shahram Arsang Jang, Firouz Amani, Tohid Jafari Koshki, Elham Mozafariyanpour, Karim Jafari Kaffash, Mostafa Sajadimanesh, Saiedeh Rahmani, "The Level of Availability and Use of Oral and Dental Health Services in 6-7 Years Old Children, Qom, Iran", Qom University of Medical Sciences Journal 9, no.4 (2015): 55-63. magiran.com/p1409778
شهرام ارسنگ جنگ، فیروز امینی، توحید جعفری کوشکی، الهام مظفریان پور، کریم جعفری کفاش، مصطفی سجادی منش، سعیده رحمانی، (1394). 'بررسی میزان دسترسی و استفاده از خدمات بهداشت دهان و دندان و ارتباط آن با سلامت دهان و دندان کودکان 7-6 ساله در استان قم'، مجله دانشگاه علوم پزشکی قم، 9(4)، صص.55-63. magiran.com/p1409778
Shahram Arsang Jang, Firouz Amani, Tohid Jafari Koshki, Elham Mozafariyanpour, Karim Jafari Kaffash, Mostafa Sajadimanesh, Saiedeh Rahmani, (2015). 'The Level of Availability and Use of Oral and Dental Health Services in 6-7 Years Old Children, Qom, Iran', Qom University of Medical Sciences Journal, 9(4), pp.55-63. magiran.com/p1409778
شهرام ارسنگ جنگ؛ فیروز امینی؛ توحید جعفری کوشکی؛ الهام مظفریان پور؛ کریم جعفری کفاش؛ مصطفی سجادی منش؛ سعیده رحمانی. "بررسی میزان دسترسی و استفاده از خدمات بهداشت دهان و دندان و ارتباط آن با سلامت دهان و دندان کودکان 7-6 ساله در استان قم". مجله دانشگاه علوم پزشکی قم، 9 ،4 ، 1394، 55-63. magiran.com/p1409778
Shahram Arsang Jang; Firouz Amani; Tohid Jafari Koshki; Elham Mozafariyanpour; Karim Jafari Kaffash; Mostafa Sajadimanesh; Saiedeh Rahmani. "The Level of Availability and Use of Oral and Dental Health Services in 6-7 Years Old Children, Qom, Iran", Qom University of Medical Sciences Journal, 9, 4, 2015, 55-63. magiran.com/p1409778
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال