ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زهرا بستانی خالصی، فاطمه رافت، صدیقه پاک سرشت، (1394). ارتباط شاخص کفایت مراقبت های دوران بارداری با پیامدهای نوزادی، مجله پرستاری و مامایی جامع نگر، 25(2)، 8-15. magiran.com/p1409918
By: Bostani Khalesi Z., Rafat F., Pakseresht S., (2015). Relationship between adequacy of prenatal care utilization index and neonatal outcomes, Journal of Holistic Nursing and Midwifery, 25(2), 8-15. magiran.com/p1409918
زهرا بستانی خالصی، فاطمه رافت، صدیقه پاک سرشت، ارتباط شاخص کفایت مراقبت های دوران بارداری با پیامدهای نوزادی. مجله پرستاری و مامایی جامع نگر، 1394؛ 25(2): 8-15. magiran.com/p1409918
By: Bostani Khalesi Z., Rafat F., Pakseresht S., Relationship between adequacy of prenatal care utilization index and neonatal outcomes, Journal of Holistic Nursing and Midwifery, 2015; 25(2): 8-15. magiran.com/p1409918
زهرا بستانی خالصی، فاطمه رافت، صدیقه پاک سرشت، "ارتباط شاخص کفایت مراقبت های دوران بارداری با پیامدهای نوزادی"، مجله پرستاری و مامایی جامع نگر 25، شماره 2 (1394): 8-15. magiran.com/p1409918
By: Bostani Khalesi Z., Rafat F., Pakseresht S., "Relationship between adequacy of prenatal care utilization index and neonatal outcomes", Journal of Holistic Nursing and Midwifery 25, no.2 (2015): 8-15. magiran.com/p1409918
زهرا بستانی خالصی، فاطمه رافت، صدیقه پاک سرشت، (1394). 'ارتباط شاخص کفایت مراقبت های دوران بارداری با پیامدهای نوزادی'، مجله پرستاری و مامایی جامع نگر، 25(2)، صص.8-15. magiran.com/p1409918
By: Bostani Khalesi Z., Rafat F., Pakseresht S., (2015). 'Relationship between adequacy of prenatal care utilization index and neonatal outcomes', Journal of Holistic Nursing and Midwifery, 25(2), pp.8-15. magiran.com/p1409918
زهرا بستانی خالصی؛ فاطمه رافت؛ صدیقه پاک سرشت. "ارتباط شاخص کفایت مراقبت های دوران بارداری با پیامدهای نوزادی". مجله پرستاری و مامایی جامع نگر، 25 ،2 ، 1394، 8-15. magiran.com/p1409918
By: Bostani Khalesi Z.; Rafat F.; Pakseresht S.. "Relationship between adequacy of prenatal care utilization index and neonatal outcomes", Journal of Holistic Nursing and Midwifery, 25, 2, 2015, 8-15. magiran.com/p1409918
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال