ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ملوک ترابی، نعیم سعیدی، محمد محمدی، مرضیه کریمی افشار، (1394). بررسی تاثیر درمان پریودنتال بر کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دهان بیماران مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکی کرمان، مجله دانشکده دندان پزشکی اصفهان، 11(3)، 258-265. magiran.com/p1409945
Molouk Torabi Parizi, Naeeim Saeedi, Mohammad Mohammadi, Marzieh Karimi Afshar, (2015). Effect of periodontal treatments on Oral Health Related Quality of Life)OHIP-14) in Kerman dental school periodontal patients, Journal of Isfahan Dental School, 11(3), 258-265. magiran.com/p1409945
ملوک ترابی، نعیم سعیدی، محمد محمدی، مرضیه کریمی افشار، بررسی تاثیر درمان پریودنتال بر کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دهان بیماران مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکی کرمان. مجله دانشکده دندان پزشکی اصفهان، 1394؛ 11(3): 258-265. magiran.com/p1409945
Molouk Torabi Parizi, Naeeim Saeedi, Mohammad Mohammadi, Marzieh Karimi Afshar, Effect of periodontal treatments on Oral Health Related Quality of Life)OHIP-14) in Kerman dental school periodontal patients, Journal of Isfahan Dental School, 2015; 11(3): 258-265. magiran.com/p1409945
ملوک ترابی، نعیم سعیدی، محمد محمدی، مرضیه کریمی افشار، "بررسی تاثیر درمان پریودنتال بر کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دهان بیماران مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکی کرمان"، مجله دانشکده دندان پزشکی اصفهان 11، شماره 3 (1394): 258-265. magiran.com/p1409945
Molouk Torabi Parizi, Naeeim Saeedi, Mohammad Mohammadi, Marzieh Karimi Afshar, "Effect of periodontal treatments on Oral Health Related Quality of Life)OHIP-14) in Kerman dental school periodontal patients", Journal of Isfahan Dental School 11, no.3 (2015): 258-265. magiran.com/p1409945
ملوک ترابی، نعیم سعیدی، محمد محمدی، مرضیه کریمی افشار، (1394). 'بررسی تاثیر درمان پریودنتال بر کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دهان بیماران مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکی کرمان'، مجله دانشکده دندان پزشکی اصفهان، 11(3)، صص.258-265. magiran.com/p1409945
Molouk Torabi Parizi, Naeeim Saeedi, Mohammad Mohammadi, Marzieh Karimi Afshar, (2015). 'Effect of periodontal treatments on Oral Health Related Quality of Life)OHIP-14) in Kerman dental school periodontal patients', Journal of Isfahan Dental School, 11(3), pp.258-265. magiran.com/p1409945
ملوک ترابی؛ نعیم سعیدی؛ محمد محمدی؛ مرضیه کریمی افشار. "بررسی تاثیر درمان پریودنتال بر کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دهان بیماران مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکی کرمان". مجله دانشکده دندان پزشکی اصفهان، 11 ،3 ، 1394، 258-265. magiran.com/p1409945
Molouk Torabi Parizi; Naeeim Saeedi; Mohammad Mohammadi; Marzieh Karimi Afshar. "Effect of periodontal treatments on Oral Health Related Quality of Life)OHIP-14) in Kerman dental school periodontal patients", Journal of Isfahan Dental School, 11, 3, 2015, 258-265. magiran.com/p1409945
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال