ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
بنفشه صفایی فراهانی، رضا مستوفی زاده قلمفرسا، (1394). شناسایی و بررسی خصوصیات ریخت شناختی Fusarium oxysporum f. sp. opuntiarum عامل پوسیدگی قاعده ی کاکتوس در استان فارس، فصلنامه بیماریهای گیاهی، 50(4)، 409-410. magiran.com/p1410537
B. Safaiefarahani, R. Mostowfizadeh, Ghalamfarsa, (2015). IDENTIFICATION AND MORPHOLOGICAL CHARACTERIZATION OF FUSARIUM OXYSPORUM F. SP. OPUNTIARUM, THE CAUSAL AGENT OF BASAL STEM ROT OF CACTUS IN FARS PROVINCE, Iranian Journal of Plant Pathology, 50(4), 409-410. magiran.com/p1410537
بنفشه صفایی فراهانی، رضا مستوفی زاده قلمفرسا، شناسایی و بررسی خصوصیات ریخت شناختی Fusarium oxysporum f. sp. opuntiarum عامل پوسیدگی قاعده ی کاکتوس در استان فارس. فصلنامه بیماریهای گیاهی، 1394؛ 50(4): 409-410. magiran.com/p1410537
B. Safaiefarahani, R. Mostowfizadeh, Ghalamfarsa, IDENTIFICATION AND MORPHOLOGICAL CHARACTERIZATION OF FUSARIUM OXYSPORUM F. SP. OPUNTIARUM, THE CAUSAL AGENT OF BASAL STEM ROT OF CACTUS IN FARS PROVINCE, Iranian Journal of Plant Pathology, 2015; 50(4): 409-410. magiran.com/p1410537
بنفشه صفایی فراهانی، رضا مستوفی زاده قلمفرسا، "شناسایی و بررسی خصوصیات ریخت شناختی Fusarium oxysporum f. sp. opuntiarum عامل پوسیدگی قاعده ی کاکتوس در استان فارس"، فصلنامه بیماریهای گیاهی 50، شماره 4 (1394): 409-410. magiran.com/p1410537
B. Safaiefarahani, R. Mostowfizadeh, Ghalamfarsa, "IDENTIFICATION AND MORPHOLOGICAL CHARACTERIZATION OF FUSARIUM OXYSPORUM F. SP. OPUNTIARUM, THE CAUSAL AGENT OF BASAL STEM ROT OF CACTUS IN FARS PROVINCE", Iranian Journal of Plant Pathology 50, no.4 (2015): 409-410. magiran.com/p1410537
بنفشه صفایی فراهانی، رضا مستوفی زاده قلمفرسا، (1394). 'شناسایی و بررسی خصوصیات ریخت شناختی Fusarium oxysporum f. sp. opuntiarum عامل پوسیدگی قاعده ی کاکتوس در استان فارس'، فصلنامه بیماریهای گیاهی، 50(4)، صص.409-410. magiran.com/p1410537
B. Safaiefarahani, R. Mostowfizadeh, Ghalamfarsa, (2015). 'IDENTIFICATION AND MORPHOLOGICAL CHARACTERIZATION OF FUSARIUM OXYSPORUM F. SP. OPUNTIARUM, THE CAUSAL AGENT OF BASAL STEM ROT OF CACTUS IN FARS PROVINCE', Iranian Journal of Plant Pathology, 50(4), pp.409-410. magiran.com/p1410537
بنفشه صفایی فراهانی؛ رضا مستوفی زاده قلمفرسا. "شناسایی و بررسی خصوصیات ریخت شناختی Fusarium oxysporum f. sp. opuntiarum عامل پوسیدگی قاعده ی کاکتوس در استان فارس". فصلنامه بیماریهای گیاهی، 50 ،4 ، 1394، 409-410. magiran.com/p1410537
B. Safaiefarahani; R. Mostowfizadeh; Ghalamfarsa. "IDENTIFICATION AND MORPHOLOGICAL CHARACTERIZATION OF FUSARIUM OXYSPORUM F. SP. OPUNTIARUM, THE CAUSAL AGENT OF BASAL STEM ROT OF CACTUS IN FARS PROVINCE", Iranian Journal of Plant Pathology, 50, 4, 2015, 409-410. magiran.com/p1410537
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال