ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسین دهقان، محمد صالحی، امین خوانچه زر، حسین افشاری، (1394). تعیین ویژگی های بیولوژیکی و مولکولی فیتوپلاسمای همراه با بیماری فیلودی خیار گلخانه ای در استان فارس، فصلنامه بیماریهای گیاهی، 50(4)، 393-401. magiran.com/p1410545
H. Dehghan, M. Salehi, A. Khanchezar, H. Afshar, (2015). BIOLOGICAL AND MOLECULAR CHARACTERIZATION OF A PHYTOPLASMA ASSOCIATED WITH GREENHOUSE CUCUMBER PHYLLODY IN FARS PROVINCE, Iranian Journal of Plant Pathology, 50(4), 393-401. magiran.com/p1410545
حسین دهقان، محمد صالحی، امین خوانچه زر، حسین افشاری، تعیین ویژگی های بیولوژیکی و مولکولی فیتوپلاسمای همراه با بیماری فیلودی خیار گلخانه ای در استان فارس. فصلنامه بیماریهای گیاهی، 1394؛ 50(4): 393-401. magiran.com/p1410545
H. Dehghan, M. Salehi, A. Khanchezar, H. Afshar, BIOLOGICAL AND MOLECULAR CHARACTERIZATION OF A PHYTOPLASMA ASSOCIATED WITH GREENHOUSE CUCUMBER PHYLLODY IN FARS PROVINCE, Iranian Journal of Plant Pathology, 2015; 50(4): 393-401. magiran.com/p1410545
حسین دهقان، محمد صالحی، امین خوانچه زر، حسین افشاری، "تعیین ویژگی های بیولوژیکی و مولکولی فیتوپلاسمای همراه با بیماری فیلودی خیار گلخانه ای در استان فارس"، فصلنامه بیماریهای گیاهی 50، شماره 4 (1394): 393-401. magiran.com/p1410545
H. Dehghan, M. Salehi, A. Khanchezar, H. Afshar, "BIOLOGICAL AND MOLECULAR CHARACTERIZATION OF A PHYTOPLASMA ASSOCIATED WITH GREENHOUSE CUCUMBER PHYLLODY IN FARS PROVINCE", Iranian Journal of Plant Pathology 50, no.4 (2015): 393-401. magiran.com/p1410545
حسین دهقان، محمد صالحی، امین خوانچه زر، حسین افشاری، (1394). 'تعیین ویژگی های بیولوژیکی و مولکولی فیتوپلاسمای همراه با بیماری فیلودی خیار گلخانه ای در استان فارس'، فصلنامه بیماریهای گیاهی، 50(4)، صص.393-401. magiran.com/p1410545
H. Dehghan, M. Salehi, A. Khanchezar, H. Afshar, (2015). 'BIOLOGICAL AND MOLECULAR CHARACTERIZATION OF A PHYTOPLASMA ASSOCIATED WITH GREENHOUSE CUCUMBER PHYLLODY IN FARS PROVINCE', Iranian Journal of Plant Pathology, 50(4), pp.393-401. magiran.com/p1410545
حسین دهقان؛ محمد صالحی؛ امین خوانچه زر؛ حسین افشاری. "تعیین ویژگی های بیولوژیکی و مولکولی فیتوپلاسمای همراه با بیماری فیلودی خیار گلخانه ای در استان فارس". فصلنامه بیماریهای گیاهی، 50 ،4 ، 1394، 393-401. magiran.com/p1410545
H. Dehghan; M. Salehi; A. Khanchezar; H. Afshar. "BIOLOGICAL AND MOLECULAR CHARACTERIZATION OF A PHYTOPLASMA ASSOCIATED WITH GREENHOUSE CUCUMBER PHYLLODY IN FARS PROVINCE", Iranian Journal of Plant Pathology, 50, 4, 2015, 393-401. magiran.com/p1410545
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال