ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسین ایرانی، محمد جوان نیکخواه، اصغر حیدری، ا. ابراهیم اف، (1394). بررسی گروه های سازگار میسلیومی در جمعیت های قارچ Lib.) de Bary Sclerotinia sclerotiorum) عامل پوسیدگی اسکلروتینیایی گیاهان روغنی در شمال و شمال غرب کشور، فصلنامه بیماریهای گیاهی، 50(4)، 387-391. magiran.com/p1410549
H. Irani, M. Javan, Nikkhah, A. Heidari, A.Ş. İbrahimov, (2015). MYCELIAL COMPATIBILITY GROUPS IN POPULATIONS OF SCLEROTINIA SCLEROTIORUM (LIB.) DE BARY, THE CAUSAL AGENT OF SCLEROTINIA ROT OF OILSEED CROPS IN NORTH AND NORTHWEST OF IRAN, Iranian Journal of Plant Pathology, 50(4), 387-391. magiran.com/p1410549
حسین ایرانی، محمد جوان نیکخواه، اصغر حیدری، ا. ابراهیم اف، بررسی گروه های سازگار میسلیومی در جمعیت های قارچ Lib.) de Bary Sclerotinia sclerotiorum) عامل پوسیدگی اسکلروتینیایی گیاهان روغنی در شمال و شمال غرب کشور. فصلنامه بیماریهای گیاهی، 1394؛ 50(4): 387-391. magiran.com/p1410549
H. Irani, M. Javan, Nikkhah, A. Heidari, A.Ş. İbrahimov, MYCELIAL COMPATIBILITY GROUPS IN POPULATIONS OF SCLEROTINIA SCLEROTIORUM (LIB.) DE BARY, THE CAUSAL AGENT OF SCLEROTINIA ROT OF OILSEED CROPS IN NORTH AND NORTHWEST OF IRAN, Iranian Journal of Plant Pathology, 2015; 50(4): 387-391. magiran.com/p1410549
حسین ایرانی، محمد جوان نیکخواه، اصغر حیدری، ا. ابراهیم اف، "بررسی گروه های سازگار میسلیومی در جمعیت های قارچ Lib.) de Bary Sclerotinia sclerotiorum) عامل پوسیدگی اسکلروتینیایی گیاهان روغنی در شمال و شمال غرب کشور"، فصلنامه بیماریهای گیاهی 50، شماره 4 (1394): 387-391. magiran.com/p1410549
H. Irani, M. Javan, Nikkhah, A. Heidari, A.Ş. İbrahimov, "MYCELIAL COMPATIBILITY GROUPS IN POPULATIONS OF SCLEROTINIA SCLEROTIORUM (LIB.) DE BARY, THE CAUSAL AGENT OF SCLEROTINIA ROT OF OILSEED CROPS IN NORTH AND NORTHWEST OF IRAN", Iranian Journal of Plant Pathology 50, no.4 (2015): 387-391. magiran.com/p1410549
حسین ایرانی، محمد جوان نیکخواه، اصغر حیدری، ا. ابراهیم اف، (1394). 'بررسی گروه های سازگار میسلیومی در جمعیت های قارچ Lib.) de Bary Sclerotinia sclerotiorum) عامل پوسیدگی اسکلروتینیایی گیاهان روغنی در شمال و شمال غرب کشور'، فصلنامه بیماریهای گیاهی، 50(4)، صص.387-391. magiran.com/p1410549
H. Irani, M. Javan, Nikkhah, A. Heidari, A.Ş. İbrahimov, (2015). 'MYCELIAL COMPATIBILITY GROUPS IN POPULATIONS OF SCLEROTINIA SCLEROTIORUM (LIB.) DE BARY, THE CAUSAL AGENT OF SCLEROTINIA ROT OF OILSEED CROPS IN NORTH AND NORTHWEST OF IRAN', Iranian Journal of Plant Pathology, 50(4), pp.387-391. magiran.com/p1410549
حسین ایرانی؛ محمد جوان نیکخواه؛ اصغر حیدری؛ ا. ابراهیم اف. "بررسی گروه های سازگار میسلیومی در جمعیت های قارچ Lib.) de Bary Sclerotinia sclerotiorum) عامل پوسیدگی اسکلروتینیایی گیاهان روغنی در شمال و شمال غرب کشور". فصلنامه بیماریهای گیاهی، 50 ،4 ، 1394، 387-391. magiran.com/p1410549
H. Irani; M. Javan; Nikkhah; A. Heidari; A.Ş. İbrahimov. "MYCELIAL COMPATIBILITY GROUPS IN POPULATIONS OF SCLEROTINIA SCLEROTIORUM (LIB.) DE BARY, THE CAUSAL AGENT OF SCLEROTINIA ROT OF OILSEED CROPS IN NORTH AND NORTHWEST OF IRAN", Iranian Journal of Plant Pathology, 50, 4, 2015, 387-391. magiran.com/p1410549
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال