ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
لیلا آهنگر، غلامعلی رنجبر، ولی الله بابایی زاد، حمید نجفی زرینی، عباس بیابانی، (1394). بررسی بیان فنیل آلانین آمونیالیاز و ژن های مرتبط با بیماریزایی در گندم همزیست شده با قارچ اندومیکوریز Piriformospora indica پس از آلودگی با سفیدک پودری، فصلنامه بیماریهای گیاهی، 50(4)، 369-384. magiran.com/p1410553
L. Ahangar, G.A. Ranjbar, V. Babaeizad, H. Najafi Zarini, A. Biabani, (2015). STUDY ON EXPRESSION OF PHENYLALANINE AMMONIA-LYASE AND PATHOGENESIS-RELATED GENES IN WHEAT SYMBIONT WITH ENDOMYCORRHIZAL FUNGUS PIRIFORMOSPORA INDICA AFTER INFECTION WITH POWDERY MILDEW, Iranian Journal of Plant Pathology, 50(4), 369-384. magiran.com/p1410553
لیلا آهنگر، غلامعلی رنجبر، ولی الله بابایی زاد، حمید نجفی زرینی، عباس بیابانی، بررسی بیان فنیل آلانین آمونیالیاز و ژن های مرتبط با بیماریزایی در گندم همزیست شده با قارچ اندومیکوریز Piriformospora indica پس از آلودگی با سفیدک پودری. فصلنامه بیماریهای گیاهی، 1394؛ 50(4): 369-384. magiran.com/p1410553
L. Ahangar, G.A. Ranjbar, V. Babaeizad, H. Najafi Zarini, A. Biabani, STUDY ON EXPRESSION OF PHENYLALANINE AMMONIA-LYASE AND PATHOGENESIS-RELATED GENES IN WHEAT SYMBIONT WITH ENDOMYCORRHIZAL FUNGUS PIRIFORMOSPORA INDICA AFTER INFECTION WITH POWDERY MILDEW, Iranian Journal of Plant Pathology, 2015; 50(4): 369-384. magiran.com/p1410553
لیلا آهنگر، غلامعلی رنجبر، ولی الله بابایی زاد، حمید نجفی زرینی، عباس بیابانی، "بررسی بیان فنیل آلانین آمونیالیاز و ژن های مرتبط با بیماریزایی در گندم همزیست شده با قارچ اندومیکوریز Piriformospora indica پس از آلودگی با سفیدک پودری"، فصلنامه بیماریهای گیاهی 50، شماره 4 (1394): 369-384. magiran.com/p1410553
L. Ahangar, G.A. Ranjbar, V. Babaeizad, H. Najafi Zarini, A. Biabani, "STUDY ON EXPRESSION OF PHENYLALANINE AMMONIA-LYASE AND PATHOGENESIS-RELATED GENES IN WHEAT SYMBIONT WITH ENDOMYCORRHIZAL FUNGUS PIRIFORMOSPORA INDICA AFTER INFECTION WITH POWDERY MILDEW", Iranian Journal of Plant Pathology 50, no.4 (2015): 369-384. magiran.com/p1410553
لیلا آهنگر، غلامعلی رنجبر، ولی الله بابایی زاد، حمید نجفی زرینی، عباس بیابانی، (1394). 'بررسی بیان فنیل آلانین آمونیالیاز و ژن های مرتبط با بیماریزایی در گندم همزیست شده با قارچ اندومیکوریز Piriformospora indica پس از آلودگی با سفیدک پودری'، فصلنامه بیماریهای گیاهی، 50(4)، صص.369-384. magiran.com/p1410553
L. Ahangar, G.A. Ranjbar, V. Babaeizad, H. Najafi Zarini, A. Biabani, (2015). 'STUDY ON EXPRESSION OF PHENYLALANINE AMMONIA-LYASE AND PATHOGENESIS-RELATED GENES IN WHEAT SYMBIONT WITH ENDOMYCORRHIZAL FUNGUS PIRIFORMOSPORA INDICA AFTER INFECTION WITH POWDERY MILDEW', Iranian Journal of Plant Pathology, 50(4), pp.369-384. magiran.com/p1410553
لیلا آهنگر؛ غلامعلی رنجبر؛ ولی الله بابایی زاد؛ حمید نجفی زرینی؛ عباس بیابانی. "بررسی بیان فنیل آلانین آمونیالیاز و ژن های مرتبط با بیماریزایی در گندم همزیست شده با قارچ اندومیکوریز Piriformospora indica پس از آلودگی با سفیدک پودری". فصلنامه بیماریهای گیاهی، 50 ،4 ، 1394، 369-384. magiran.com/p1410553
L. Ahangar; G.A. Ranjbar; V. Babaeizad; H. Najafi Zarini; A. Biabani. "STUDY ON EXPRESSION OF PHENYLALANINE AMMONIA-LYASE AND PATHOGENESIS-RELATED GENES IN WHEAT SYMBIONT WITH ENDOMYCORRHIZAL FUNGUS PIRIFORMOSPORA INDICA AFTER INFECTION WITH POWDERY MILDEW", Iranian Journal of Plant Pathology, 50, 4, 2015, 369-384. magiran.com/p1410553
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال