ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مصطفی جمالی، ابراهیم محمدی گل تپه، فاطمه علی حسین زاده مقدم، سیدمحسن نساج حسینی، عرفان محمدی، (1394). بیماریزایی Mycogone perniciosa عامل بیماری حباب تر قارچ خوراکی دکمه ای در ایران، فصلنامه بیماریهای گیاهی، 50(4)، 359-368. magiran.com/p1410555
M. Jamali, . Mohammadi Goltapeh Mohammadi Goltapeh, F. Alihosseinzadeh, S. M. Nasaj Nasaj, E. Mohammadi, (2015). PATHOGENESIS OF MYCOGONE PERNICIOSA CAUSAL AGENT OF WET BUBBLE OF WHITE BUTTON MUSHROOM (AGARICUS BISPORUS) IN IRAN, Iranian Journal of Plant Pathology, 50(4), 359-368. magiran.com/p1410555
مصطفی جمالی، ابراهیم محمدی گل تپه، فاطمه علی حسین زاده مقدم، سیدمحسن نساج حسینی، عرفان محمدی، بیماریزایی Mycogone perniciosa عامل بیماری حباب تر قارچ خوراکی دکمه ای در ایران. فصلنامه بیماریهای گیاهی، 1394؛ 50(4): 359-368. magiran.com/p1410555
M. Jamali, . Mohammadi Goltapeh Mohammadi Goltapeh, F. Alihosseinzadeh, S. M. Nasaj Nasaj, E. Mohammadi, PATHOGENESIS OF MYCOGONE PERNICIOSA CAUSAL AGENT OF WET BUBBLE OF WHITE BUTTON MUSHROOM (AGARICUS BISPORUS) IN IRAN, Iranian Journal of Plant Pathology, 2015; 50(4): 359-368. magiran.com/p1410555
مصطفی جمالی، ابراهیم محمدی گل تپه، فاطمه علی حسین زاده مقدم، سیدمحسن نساج حسینی، عرفان محمدی، "بیماریزایی Mycogone perniciosa عامل بیماری حباب تر قارچ خوراکی دکمه ای در ایران"، فصلنامه بیماریهای گیاهی 50، شماره 4 (1394): 359-368. magiran.com/p1410555
M. Jamali, . Mohammadi Goltapeh Mohammadi Goltapeh, F. Alihosseinzadeh, S. M. Nasaj Nasaj, E. Mohammadi, "PATHOGENESIS OF MYCOGONE PERNICIOSA CAUSAL AGENT OF WET BUBBLE OF WHITE BUTTON MUSHROOM (AGARICUS BISPORUS) IN IRAN", Iranian Journal of Plant Pathology 50, no.4 (2015): 359-368. magiran.com/p1410555
مصطفی جمالی، ابراهیم محمدی گل تپه، فاطمه علی حسین زاده مقدم، سیدمحسن نساج حسینی، عرفان محمدی، (1394). 'بیماریزایی Mycogone perniciosa عامل بیماری حباب تر قارچ خوراکی دکمه ای در ایران'، فصلنامه بیماریهای گیاهی، 50(4)، صص.359-368. magiran.com/p1410555
M. Jamali, . Mohammadi Goltapeh Mohammadi Goltapeh, F. Alihosseinzadeh, S. M. Nasaj Nasaj, E. Mohammadi, (2015). 'PATHOGENESIS OF MYCOGONE PERNICIOSA CAUSAL AGENT OF WET BUBBLE OF WHITE BUTTON MUSHROOM (AGARICUS BISPORUS) IN IRAN', Iranian Journal of Plant Pathology, 50(4), pp.359-368. magiran.com/p1410555
مصطفی جمالی؛ ابراهیم محمدی گل تپه؛ فاطمه علی حسین زاده مقدم؛ سیدمحسن نساج حسینی؛ عرفان محمدی. "بیماریزایی Mycogone perniciosa عامل بیماری حباب تر قارچ خوراکی دکمه ای در ایران". فصلنامه بیماریهای گیاهی، 50 ،4 ، 1394، 359-368. magiran.com/p1410555
M. Jamali; . Mohammadi Goltapeh Mohammadi Goltapeh; F. Alihosseinzadeh; S. M. Nasaj Nasaj; E. Mohammadi. "PATHOGENESIS OF MYCOGONE PERNICIOSA CAUSAL AGENT OF WET BUBBLE OF WHITE BUTTON MUSHROOM (AGARICUS BISPORUS) IN IRAN", Iranian Journal of Plant Pathology, 50, 4, 2015, 359-368. magiran.com/p1410555
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال