ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حبیب الله چارگانی، اکبر کارگر بیده، محمد جواهری، (1394). مقایسه بتا آمینوبوتیریک اسید، سالسیلیک اسید و آبسیزیک اسید در القاء مقاومت در گوجه فرنگی آلوده به Meloidogyne incognita، فصلنامه بیماریهای گیاهی، 50(4)، 349-358. magiran.com/p1410556
H. Charehgani, K. Karegar, M. Djavaheri, (2015). COMPARISON OF DL- Β-AMINO-N-BUTYRIC ACID, SALICYLIC ACID AND ABSCISIC ACID IN INDUCTION OF RESISTANCE IN TOMATO INFECTED BY MELOIDOGYNE INCOGNITA, Iranian Journal of Plant Pathology, 50(4), 349-358. magiran.com/p1410556
حبیب الله چارگانی، اکبر کارگر بیده، محمد جواهری، مقایسه بتا آمینوبوتیریک اسید، سالسیلیک اسید و آبسیزیک اسید در القاء مقاومت در گوجه فرنگی آلوده به Meloidogyne incognita. فصلنامه بیماریهای گیاهی، 1394؛ 50(4): 349-358. magiran.com/p1410556
H. Charehgani, K. Karegar, M. Djavaheri, COMPARISON OF DL- Β-AMINO-N-BUTYRIC ACID, SALICYLIC ACID AND ABSCISIC ACID IN INDUCTION OF RESISTANCE IN TOMATO INFECTED BY MELOIDOGYNE INCOGNITA, Iranian Journal of Plant Pathology, 2015; 50(4): 349-358. magiran.com/p1410556
حبیب الله چارگانی، اکبر کارگر بیده، محمد جواهری، "مقایسه بتا آمینوبوتیریک اسید، سالسیلیک اسید و آبسیزیک اسید در القاء مقاومت در گوجه فرنگی آلوده به Meloidogyne incognita"، فصلنامه بیماریهای گیاهی 50، شماره 4 (1394): 349-358. magiran.com/p1410556
H. Charehgani, K. Karegar, M. Djavaheri, "COMPARISON OF DL- Β-AMINO-N-BUTYRIC ACID, SALICYLIC ACID AND ABSCISIC ACID IN INDUCTION OF RESISTANCE IN TOMATO INFECTED BY MELOIDOGYNE INCOGNITA", Iranian Journal of Plant Pathology 50, no.4 (2015): 349-358. magiran.com/p1410556
حبیب الله چارگانی، اکبر کارگر بیده، محمد جواهری، (1394). 'مقایسه بتا آمینوبوتیریک اسید، سالسیلیک اسید و آبسیزیک اسید در القاء مقاومت در گوجه فرنگی آلوده به Meloidogyne incognita'، فصلنامه بیماریهای گیاهی، 50(4)، صص.349-358. magiran.com/p1410556
H. Charehgani, K. Karegar, M. Djavaheri, (2015). 'COMPARISON OF DL- Β-AMINO-N-BUTYRIC ACID, SALICYLIC ACID AND ABSCISIC ACID IN INDUCTION OF RESISTANCE IN TOMATO INFECTED BY MELOIDOGYNE INCOGNITA', Iranian Journal of Plant Pathology, 50(4), pp.349-358. magiran.com/p1410556
حبیب الله چارگانی؛ اکبر کارگر بیده؛ محمد جواهری. "مقایسه بتا آمینوبوتیریک اسید، سالسیلیک اسید و آبسیزیک اسید در القاء مقاومت در گوجه فرنگی آلوده به Meloidogyne incognita". فصلنامه بیماریهای گیاهی، 50 ،4 ، 1394، 349-358. magiran.com/p1410556
H. Charehgani; K. Karegar; M. Djavaheri. "COMPARISON OF DL- Β-AMINO-N-BUTYRIC ACID, SALICYLIC ACID AND ABSCISIC ACID IN INDUCTION OF RESISTANCE IN TOMATO INFECTED BY MELOIDOGYNE INCOGNITA", Iranian Journal of Plant Pathology, 50, 4, 2015, 349-358. magiran.com/p1410556
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال