ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مرضیه قباخلو، غلامحسین مصاحبی، مینا کوهی حبیبی، محمد جوان نیکخواه، علیرضا احمدی، (1394). جداسازی و تعیین خصوصیات مولکولی میتوویروس همراه با Sclerotinia sclerotiorum و بررسی تاثیر آن بر بیولوژی قارچ، فصلنامه بیماریهای گیاهی، 50(4)، 339-347. magiran.com/p1410557
M. Ghobakhloo, G.H. Mosahebi Mosahebi, M. Kouhi Habibi Kouhi Habibi, M. Javan Nikkhah Javan Nikkhah, M.R. Ahmadi Ahmadi, (2015). ISOLATION AND MOLECULAR CHARACTERIZATION OF MITOVIRUS ASSOCIATED WITH SCLEROTINIA SCLEROTIORUM AND ITS EFFECT ON FUNGAL BIOLOGY, Iranian Journal of Plant Pathology, 50(4), 339-347. magiran.com/p1410557
مرضیه قباخلو، غلامحسین مصاحبی، مینا کوهی حبیبی، محمد جوان نیکخواه، علیرضا احمدی، جداسازی و تعیین خصوصیات مولکولی میتوویروس همراه با Sclerotinia sclerotiorum و بررسی تاثیر آن بر بیولوژی قارچ. فصلنامه بیماریهای گیاهی، 1394؛ 50(4): 339-347. magiran.com/p1410557
M. Ghobakhloo, G.H. Mosahebi Mosahebi, M. Kouhi Habibi Kouhi Habibi, M. Javan Nikkhah Javan Nikkhah, M.R. Ahmadi Ahmadi, ISOLATION AND MOLECULAR CHARACTERIZATION OF MITOVIRUS ASSOCIATED WITH SCLEROTINIA SCLEROTIORUM AND ITS EFFECT ON FUNGAL BIOLOGY, Iranian Journal of Plant Pathology, 2015; 50(4): 339-347. magiran.com/p1410557
مرضیه قباخلو، غلامحسین مصاحبی، مینا کوهی حبیبی، محمد جوان نیکخواه، علیرضا احمدی، "جداسازی و تعیین خصوصیات مولکولی میتوویروس همراه با Sclerotinia sclerotiorum و بررسی تاثیر آن بر بیولوژی قارچ"، فصلنامه بیماریهای گیاهی 50، شماره 4 (1394): 339-347. magiran.com/p1410557
M. Ghobakhloo, G.H. Mosahebi Mosahebi, M. Kouhi Habibi Kouhi Habibi, M. Javan Nikkhah Javan Nikkhah, M.R. Ahmadi Ahmadi, "ISOLATION AND MOLECULAR CHARACTERIZATION OF MITOVIRUS ASSOCIATED WITH SCLEROTINIA SCLEROTIORUM AND ITS EFFECT ON FUNGAL BIOLOGY", Iranian Journal of Plant Pathology 50, no.4 (2015): 339-347. magiran.com/p1410557
مرضیه قباخلو، غلامحسین مصاحبی، مینا کوهی حبیبی، محمد جوان نیکخواه، علیرضا احمدی، (1394). 'جداسازی و تعیین خصوصیات مولکولی میتوویروس همراه با Sclerotinia sclerotiorum و بررسی تاثیر آن بر بیولوژی قارچ'، فصلنامه بیماریهای گیاهی، 50(4)، صص.339-347. magiran.com/p1410557
M. Ghobakhloo, G.H. Mosahebi Mosahebi, M. Kouhi Habibi Kouhi Habibi, M. Javan Nikkhah Javan Nikkhah, M.R. Ahmadi Ahmadi, (2015). 'ISOLATION AND MOLECULAR CHARACTERIZATION OF MITOVIRUS ASSOCIATED WITH SCLEROTINIA SCLEROTIORUM AND ITS EFFECT ON FUNGAL BIOLOGY', Iranian Journal of Plant Pathology, 50(4), pp.339-347. magiran.com/p1410557
مرضیه قباخلو؛ غلامحسین مصاحبی؛ مینا کوهی حبیبی؛ محمد جوان نیکخواه؛ علیرضا احمدی. "جداسازی و تعیین خصوصیات مولکولی میتوویروس همراه با Sclerotinia sclerotiorum و بررسی تاثیر آن بر بیولوژی قارچ". فصلنامه بیماریهای گیاهی، 50 ،4 ، 1394، 339-347. magiran.com/p1410557
M. Ghobakhloo; G.H. Mosahebi Mosahebi; M. Kouhi Habibi Kouhi Habibi; M. Javan Nikkhah Javan Nikkhah; M.R. Ahmadi Ahmadi. "ISOLATION AND MOLECULAR CHARACTERIZATION OF MITOVIRUS ASSOCIATED WITH SCLEROTINIA SCLEROTIORUM AND ITS EFFECT ON FUNGAL BIOLOGY", Iranian Journal of Plant Pathology, 50, 4, 2015, 339-347. magiran.com/p1410557
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال