ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فاطمه صباحی، ضیاءالدین بنی هاشمی، (1394). شناسایی عوامل بیماری زای قارچی و شبه قارچی گیاهان زینتی در شهرستان شیراز، فصلنامه بیماریهای گیاهی، 50(4)، 325-339. magiran.com/p1410559
F. Sabahi, Z. Banihashemi, (2015). IDENTIFICATION OF PATHOGENIC FUNGAL AND FUNGAL LIKE ORGANISMS OF ORNAMENTAL PLANTS IN SHIRAZ, Iranian Journal of Plant Pathology, 50(4), 325-339. magiran.com/p1410559
فاطمه صباحی، ضیاءالدین بنی هاشمی، شناسایی عوامل بیماری زای قارچی و شبه قارچی گیاهان زینتی در شهرستان شیراز. فصلنامه بیماریهای گیاهی، 1394؛ 50(4): 325-339. magiran.com/p1410559
F. Sabahi, Z. Banihashemi, IDENTIFICATION OF PATHOGENIC FUNGAL AND FUNGAL LIKE ORGANISMS OF ORNAMENTAL PLANTS IN SHIRAZ, Iranian Journal of Plant Pathology, 2015; 50(4): 325-339. magiran.com/p1410559
فاطمه صباحی، ضیاءالدین بنی هاشمی، "شناسایی عوامل بیماری زای قارچی و شبه قارچی گیاهان زینتی در شهرستان شیراز"، فصلنامه بیماریهای گیاهی 50، شماره 4 (1394): 325-339. magiran.com/p1410559
F. Sabahi, Z. Banihashemi, "IDENTIFICATION OF PATHOGENIC FUNGAL AND FUNGAL LIKE ORGANISMS OF ORNAMENTAL PLANTS IN SHIRAZ", Iranian Journal of Plant Pathology 50, no.4 (2015): 325-339. magiran.com/p1410559
فاطمه صباحی، ضیاءالدین بنی هاشمی، (1394). 'شناسایی عوامل بیماری زای قارچی و شبه قارچی گیاهان زینتی در شهرستان شیراز'، فصلنامه بیماریهای گیاهی، 50(4)، صص.325-339. magiran.com/p1410559
F. Sabahi, Z. Banihashemi, (2015). 'IDENTIFICATION OF PATHOGENIC FUNGAL AND FUNGAL LIKE ORGANISMS OF ORNAMENTAL PLANTS IN SHIRAZ', Iranian Journal of Plant Pathology, 50(4), pp.325-339. magiran.com/p1410559
فاطمه صباحی؛ ضیاءالدین بنی هاشمی. "شناسایی عوامل بیماری زای قارچی و شبه قارچی گیاهان زینتی در شهرستان شیراز". فصلنامه بیماریهای گیاهی، 50 ،4 ، 1394، 325-339. magiran.com/p1410559
F. Sabahi; Z. Banihashemi. "IDENTIFICATION OF PATHOGENIC FUNGAL AND FUNGAL LIKE ORGANISMS OF ORNAMENTAL PLANTS IN SHIRAZ", Iranian Journal of Plant Pathology, 50, 4, 2015, 325-339. magiran.com/p1410559
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال