ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زهرا ساداتی، محمدعلی تاجیک قنبری تاجیک قنبری، ولی الله بابایی زاد، حشمت الله رحیمیان، (1394). بیان ژن های رمز کننده پپتید های ضد میکروبی تیونین و دفنسین در تعامل برنج با قارچ عامل بلاست، Magnaporthe oryzae، فصلنامه بیماریهای گیاهی، 50(4)، 311-317. magiran.com/p1410563
Z. Sadati, .A. Tajik Ghanbari Tajik Ghanbari, V. Babaeizad Babaeizad, H. Rahimian Rahimian, (2015). EXPRESSION OF THIONIN AND PDF1.2 CODING GENES AS ANTIMICROBIAL POLYPEPTIDES IN INTERACTION OF RICE AGAINST RICE BLAST AGENT, MAGNAPORTHE ORYZAE, Iranian Journal of Plant Pathology, 50(4), 311-317. magiran.com/p1410563
زهرا ساداتی، محمدعلی تاجیک قنبری تاجیک قنبری، ولی الله بابایی زاد، حشمت الله رحیمیان، بیان ژن های رمز کننده پپتید های ضد میکروبی تیونین و دفنسین در تعامل برنج با قارچ عامل بلاست، Magnaporthe oryzae. فصلنامه بیماریهای گیاهی، 1394؛ 50(4): 311-317. magiran.com/p1410563
Z. Sadati, .A. Tajik Ghanbari Tajik Ghanbari, V. Babaeizad Babaeizad, H. Rahimian Rahimian, EXPRESSION OF THIONIN AND PDF1.2 CODING GENES AS ANTIMICROBIAL POLYPEPTIDES IN INTERACTION OF RICE AGAINST RICE BLAST AGENT, MAGNAPORTHE ORYZAE, Iranian Journal of Plant Pathology, 2015; 50(4): 311-317. magiran.com/p1410563
زهرا ساداتی، محمدعلی تاجیک قنبری تاجیک قنبری، ولی الله بابایی زاد، حشمت الله رحیمیان، "بیان ژن های رمز کننده پپتید های ضد میکروبی تیونین و دفنسین در تعامل برنج با قارچ عامل بلاست، Magnaporthe oryzae"، فصلنامه بیماریهای گیاهی 50، شماره 4 (1394): 311-317. magiran.com/p1410563
Z. Sadati, .A. Tajik Ghanbari Tajik Ghanbari, V. Babaeizad Babaeizad, H. Rahimian Rahimian, "EXPRESSION OF THIONIN AND PDF1.2 CODING GENES AS ANTIMICROBIAL POLYPEPTIDES IN INTERACTION OF RICE AGAINST RICE BLAST AGENT, MAGNAPORTHE ORYZAE", Iranian Journal of Plant Pathology 50, no.4 (2015): 311-317. magiran.com/p1410563
زهرا ساداتی، محمدعلی تاجیک قنبری تاجیک قنبری، ولی الله بابایی زاد، حشمت الله رحیمیان، (1394). 'بیان ژن های رمز کننده پپتید های ضد میکروبی تیونین و دفنسین در تعامل برنج با قارچ عامل بلاست، Magnaporthe oryzae'، فصلنامه بیماریهای گیاهی، 50(4)، صص.311-317. magiran.com/p1410563
Z. Sadati, .A. Tajik Ghanbari Tajik Ghanbari, V. Babaeizad Babaeizad, H. Rahimian Rahimian, (2015). 'EXPRESSION OF THIONIN AND PDF1.2 CODING GENES AS ANTIMICROBIAL POLYPEPTIDES IN INTERACTION OF RICE AGAINST RICE BLAST AGENT, MAGNAPORTHE ORYZAE', Iranian Journal of Plant Pathology, 50(4), pp.311-317. magiran.com/p1410563
زهرا ساداتی؛ محمدعلی تاجیک قنبری تاجیک قنبری؛ ولی الله بابایی زاد؛ حشمت الله رحیمیان. "بیان ژن های رمز کننده پپتید های ضد میکروبی تیونین و دفنسین در تعامل برنج با قارچ عامل بلاست، Magnaporthe oryzae". فصلنامه بیماریهای گیاهی، 50 ،4 ، 1394، 311-317. magiran.com/p1410563
Z. Sadati; .A. Tajik Ghanbari Tajik Ghanbari; V. Babaeizad Babaeizad; H. Rahimian Rahimian. "EXPRESSION OF THIONIN AND PDF1.2 CODING GENES AS ANTIMICROBIAL POLYPEPTIDES IN INTERACTION OF RICE AGAINST RICE BLAST AGENT, MAGNAPORTHE ORYZAE", Iranian Journal of Plant Pathology, 50, 4, 2015, 311-317. magiran.com/p1410563
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال