ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدحسن هادی زاده، مهدی نصیری محلاتی، علیرضا کوچکی، اسکندر زند، فروزان طباطبایی، (1390). بررسی اثر پوشش گیاهی و میزان مصرف علف کش سولفوسولفورون بر سرعت کاستی آن در خاک مزارع گندم، مجله کشاورزی بوم شناختی، 1(1)، 29-39. magiran.com/p1410677
Mohammad Hassan Hadizadeh, Mahdi Nassiri, Alireza Koocheki, Eskandar Zand, Forouzan Tabatabai, (2011). Effects of planting cover and sulfosulfuron application rates on its persistence in the soil of wheat fields, Journal of Agroecology, 1(1), 29-39. magiran.com/p1410677
محمدحسن هادی زاده، مهدی نصیری محلاتی، علیرضا کوچکی، اسکندر زند، فروزان طباطبایی، بررسی اثر پوشش گیاهی و میزان مصرف علف کش سولفوسولفورون بر سرعت کاستی آن در خاک مزارع گندم. مجله کشاورزی بوم شناختی، 1390؛ 1(1): 29-39. magiran.com/p1410677
Mohammad Hassan Hadizadeh, Mahdi Nassiri, Alireza Koocheki, Eskandar Zand, Forouzan Tabatabai, Effects of planting cover and sulfosulfuron application rates on its persistence in the soil of wheat fields, Journal of Agroecology, 2011; 1(1): 29-39. magiran.com/p1410677
محمدحسن هادی زاده، مهدی نصیری محلاتی، علیرضا کوچکی، اسکندر زند، فروزان طباطبایی، "بررسی اثر پوشش گیاهی و میزان مصرف علف کش سولفوسولفورون بر سرعت کاستی آن در خاک مزارع گندم"، مجله کشاورزی بوم شناختی 1، شماره 1 (1390): 29-39. magiran.com/p1410677
Mohammad Hassan Hadizadeh, Mahdi Nassiri, Alireza Koocheki, Eskandar Zand, Forouzan Tabatabai, "Effects of planting cover and sulfosulfuron application rates on its persistence in the soil of wheat fields", Journal of Agroecology 1, no.1 (2011): 29-39. magiran.com/p1410677
محمدحسن هادی زاده، مهدی نصیری محلاتی، علیرضا کوچکی، اسکندر زند، فروزان طباطبایی، (1390). 'بررسی اثر پوشش گیاهی و میزان مصرف علف کش سولفوسولفورون بر سرعت کاستی آن در خاک مزارع گندم'، مجله کشاورزی بوم شناختی، 1(1)، صص.29-39. magiran.com/p1410677
Mohammad Hassan Hadizadeh, Mahdi Nassiri, Alireza Koocheki, Eskandar Zand, Forouzan Tabatabai, (2011). 'Effects of planting cover and sulfosulfuron application rates on its persistence in the soil of wheat fields', Journal of Agroecology, 1(1), pp.29-39. magiran.com/p1410677
محمدحسن هادی زاده؛ مهدی نصیری محلاتی؛ علیرضا کوچکی؛ اسکندر زند؛ فروزان طباطبایی. "بررسی اثر پوشش گیاهی و میزان مصرف علف کش سولفوسولفورون بر سرعت کاستی آن در خاک مزارع گندم". مجله کشاورزی بوم شناختی، 1 ،1 ، 1390، 29-39. magiran.com/p1410677
Mohammad Hassan Hadizadeh; Mahdi Nassiri; Alireza Koocheki; Eskandar Zand; Forouzan Tabatabai. "Effects of planting cover and sulfosulfuron application rates on its persistence in the soil of wheat fields", Journal of Agroecology, 1, 1, 2011, 29-39. magiran.com/p1410677
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال