ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ساجده ترابی، جاوید قرخلو، بهنام کامکار، مرضیه یوسفی، (1392). بررسی نقش کود حیوانی و میزان مصرف علف کش بر درجه پایداری تریفلورالین در خاک، مجله کشاورزی بوم شناختی، 3(1)، 42-51. magiran.com/p1410735
Sajede Torabi, Javid Gherekhloo, Behnam Kamkar, Marzieh Yousefi, (2013). Investigating the impact of the manure and trifluralin application rate on herbicide persistence in soil, Journal of Agroecology, 3(1), 42-51. magiran.com/p1410735
ساجده ترابی، جاوید قرخلو، بهنام کامکار، مرضیه یوسفی، بررسی نقش کود حیوانی و میزان مصرف علف کش بر درجه پایداری تریفلورالین در خاک. مجله کشاورزی بوم شناختی، 1392؛ 3(1): 42-51. magiran.com/p1410735
Sajede Torabi, Javid Gherekhloo, Behnam Kamkar, Marzieh Yousefi, Investigating the impact of the manure and trifluralin application rate on herbicide persistence in soil, Journal of Agroecology, 2013; 3(1): 42-51. magiran.com/p1410735
ساجده ترابی، جاوید قرخلو، بهنام کامکار، مرضیه یوسفی، "بررسی نقش کود حیوانی و میزان مصرف علف کش بر درجه پایداری تریفلورالین در خاک"، مجله کشاورزی بوم شناختی 3، شماره 1 (1392): 42-51. magiran.com/p1410735
Sajede Torabi, Javid Gherekhloo, Behnam Kamkar, Marzieh Yousefi, "Investigating the impact of the manure and trifluralin application rate on herbicide persistence in soil", Journal of Agroecology 3, no.1 (2013): 42-51. magiran.com/p1410735
ساجده ترابی، جاوید قرخلو، بهنام کامکار، مرضیه یوسفی، (1392). 'بررسی نقش کود حیوانی و میزان مصرف علف کش بر درجه پایداری تریفلورالین در خاک'، مجله کشاورزی بوم شناختی، 3(1)، صص.42-51. magiran.com/p1410735
Sajede Torabi, Javid Gherekhloo, Behnam Kamkar, Marzieh Yousefi, (2013). 'Investigating the impact of the manure and trifluralin application rate on herbicide persistence in soil', Journal of Agroecology, 3(1), pp.42-51. magiran.com/p1410735
ساجده ترابی؛ جاوید قرخلو؛ بهنام کامکار؛ مرضیه یوسفی. "بررسی نقش کود حیوانی و میزان مصرف علف کش بر درجه پایداری تریفلورالین در خاک". مجله کشاورزی بوم شناختی، 3 ،1 ، 1392، 42-51. magiran.com/p1410735
Sajede Torabi; Javid Gherekhloo; Behnam Kamkar; Marzieh Yousefi. "Investigating the impact of the manure and trifluralin application rate on herbicide persistence in soil", Journal of Agroecology, 3, 1, 2013, 42-51. magiran.com/p1410735
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال