ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رسول فخاری، احمد توبه، عبدالقیوم قلیپورd، محمد تقی آل ابراهیم، حسن خانزاده، (1392). بررسی تاثیر گیاهان پوششی و تقسیط نیتروژن بر تراکم و زیست توده علف های هرز و عملکرد ذرت علوفه ای، مجله کشاورزی بوم شناختی، 3(2)، 91-102. magiran.com/p1410760
Rasoul Fakhari, Ahmad Tobeh, Abdolghayum Gholipouri, Mohammadtaghi Alebrahim, Hassan Khanzadeh, (2014). Investigating the effects of cover crops and split application of nitrogen fertilizer on weed density and biomass and forage corn yield, Journal of Agroecology, 3(2), 91-102. magiran.com/p1410760
رسول فخاری، احمد توبه، عبدالقیوم قلیپورd، محمد تقی آل ابراهیم، حسن خانزاده، بررسی تاثیر گیاهان پوششی و تقسیط نیتروژن بر تراکم و زیست توده علف های هرز و عملکرد ذرت علوفه ای. مجله کشاورزی بوم شناختی، 1392؛ 3(2): 91-102. magiran.com/p1410760
Rasoul Fakhari, Ahmad Tobeh, Abdolghayum Gholipouri, Mohammadtaghi Alebrahim, Hassan Khanzadeh, Investigating the effects of cover crops and split application of nitrogen fertilizer on weed density and biomass and forage corn yield, Journal of Agroecology, 2014; 3(2): 91-102. magiran.com/p1410760
رسول فخاری، احمد توبه، عبدالقیوم قلیپورd، محمد تقی آل ابراهیم، حسن خانزاده، "بررسی تاثیر گیاهان پوششی و تقسیط نیتروژن بر تراکم و زیست توده علف های هرز و عملکرد ذرت علوفه ای"، مجله کشاورزی بوم شناختی 3، شماره 2 (1392): 91-102. magiran.com/p1410760
Rasoul Fakhari, Ahmad Tobeh, Abdolghayum Gholipouri, Mohammadtaghi Alebrahim, Hassan Khanzadeh, "Investigating the effects of cover crops and split application of nitrogen fertilizer on weed density and biomass and forage corn yield", Journal of Agroecology 3, no.2 (2014): 91-102. magiran.com/p1410760
رسول فخاری، احمد توبه، عبدالقیوم قلیپورd، محمد تقی آل ابراهیم، حسن خانزاده، (1392). 'بررسی تاثیر گیاهان پوششی و تقسیط نیتروژن بر تراکم و زیست توده علف های هرز و عملکرد ذرت علوفه ای'، مجله کشاورزی بوم شناختی، 3(2)، صص.91-102. magiran.com/p1410760
Rasoul Fakhari, Ahmad Tobeh, Abdolghayum Gholipouri, Mohammadtaghi Alebrahim, Hassan Khanzadeh, (2014). 'Investigating the effects of cover crops and split application of nitrogen fertilizer on weed density and biomass and forage corn yield', Journal of Agroecology, 3(2), pp.91-102. magiran.com/p1410760
رسول فخاری؛ احمد توبه؛ عبدالقیوم قلیپورd؛ محمد تقی آل ابراهیم؛ حسن خانزاده. "بررسی تاثیر گیاهان پوششی و تقسیط نیتروژن بر تراکم و زیست توده علف های هرز و عملکرد ذرت علوفه ای". مجله کشاورزی بوم شناختی، 3 ،2 ، 1392، 91-102. magiran.com/p1410760
Rasoul Fakhari; Ahmad Tobeh; Abdolghayum Gholipouri; Mohammadtaghi Alebrahim; Hassan Khanzadeh. "Investigating the effects of cover crops and split application of nitrogen fertilizer on weed density and biomass and forage corn yield", Journal of Agroecology, 3, 2, 2014, 91-102. magiran.com/p1410760
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال