ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محبوبه حاج عبدالباقی، حمید عمادی کوچک، محمدرضا صالحی، سیدعلی دهقان منشادی، مهدی یوسفی پور، افسانه متولی حقی، (1394). در بیمار مشکوک به ابولا، باید به فکر مالاریا بود: گزارش موردی، مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، 73(4)، 308-312. magiran.com/p1411123
Mahboobeh Hajabdolbaghi, Hamid Emadi Kochack, Mohammad Reza Salehi , Seyed Ali Dehghan Manshadi, Mehdi Usefipour, Afsaneh Motevalli Haghi, (2015). Considering the malaria is essential in a patient with suspected Ebola: case report, Tehran University Medical Journal, 73(4), 308-312. magiran.com/p1411123
محبوبه حاج عبدالباقی، حمید عمادی کوچک، محمدرضا صالحی، سیدعلی دهقان منشادی، مهدی یوسفی پور، افسانه متولی حقی، در بیمار مشکوک به ابولا، باید به فکر مالاریا بود: گزارش موردی. مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، 1394؛ 73(4): 308-312. magiran.com/p1411123
Mahboobeh Hajabdolbaghi, Hamid Emadi Kochack, Mohammad Reza Salehi , Seyed Ali Dehghan Manshadi, Mehdi Usefipour, Afsaneh Motevalli Haghi, Considering the malaria is essential in a patient with suspected Ebola: case report, Tehran University Medical Journal, 2015; 73(4): 308-312. magiran.com/p1411123
محبوبه حاج عبدالباقی، حمید عمادی کوچک، محمدرضا صالحی، سیدعلی دهقان منشادی، مهدی یوسفی پور، افسانه متولی حقی، "در بیمار مشکوک به ابولا، باید به فکر مالاریا بود: گزارش موردی"، مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران 73، شماره 4 (1394): 308-312. magiran.com/p1411123
Mahboobeh Hajabdolbaghi, Hamid Emadi Kochack, Mohammad Reza Salehi , Seyed Ali Dehghan Manshadi, Mehdi Usefipour, Afsaneh Motevalli Haghi, "Considering the malaria is essential in a patient with suspected Ebola: case report", Tehran University Medical Journal 73, no.4 (2015): 308-312. magiran.com/p1411123
محبوبه حاج عبدالباقی، حمید عمادی کوچک، محمدرضا صالحی، سیدعلی دهقان منشادی، مهدی یوسفی پور، افسانه متولی حقی، (1394). 'در بیمار مشکوک به ابولا، باید به فکر مالاریا بود: گزارش موردی'، مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، 73(4)، صص.308-312. magiran.com/p1411123
Mahboobeh Hajabdolbaghi, Hamid Emadi Kochack, Mohammad Reza Salehi , Seyed Ali Dehghan Manshadi, Mehdi Usefipour, Afsaneh Motevalli Haghi, (2015). 'Considering the malaria is essential in a patient with suspected Ebola: case report', Tehran University Medical Journal, 73(4), pp.308-312. magiran.com/p1411123
محبوبه حاج عبدالباقی؛ حمید عمادی کوچک؛ محمدرضا صالحی؛ سیدعلی دهقان منشادی؛ مهدی یوسفی پور؛ افسانه متولی حقی. "در بیمار مشکوک به ابولا، باید به فکر مالاریا بود: گزارش موردی". مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، 73 ،4 ، 1394، 308-312. magiran.com/p1411123
Mahboobeh Hajabdolbaghi; Hamid Emadi Kochack; Mohammad Reza Salehi ; Seyed Ali Dehghan Manshadi; Mehdi Usefipour; Afsaneh Motevalli Haghi. "Considering the malaria is essential in a patient with suspected Ebola: case report", Tehran University Medical Journal, 73, 4, 2015, 308-312. magiran.com/p1411123
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال