ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رحیم یوسفی، غلامرضا چلبیانلو، رقیه باغبان نوین ، (1394). پیش بینی علائم اختلال های شخصیت بر پایه طرحواره های ناسازگار اولیه و صفات شخصیت، نشریه بین المللی علوم رفتاری، 9(1)، 41-50. magiran.com/p1411204
Rahim Yousefi, Gholamreza Chalabianloo, Roghaiyeh Baghban Novin, (2015). The prediction of the symptoms of personality disorders on the basis of early maladaptive schemas and personality traits, International Journal of Behavioral Sciences, 9(1), 41-50. magiran.com/p1411204
رحیم یوسفی، غلامرضا چلبیانلو، رقیه باغبان نوین ، پیش بینی علائم اختلال های شخصیت بر پایه طرحواره های ناسازگار اولیه و صفات شخصیت. نشریه بین المللی علوم رفتاری، 1394؛ 9(1): 41-50. magiran.com/p1411204
Rahim Yousefi, Gholamreza Chalabianloo, Roghaiyeh Baghban Novin, The prediction of the symptoms of personality disorders on the basis of early maladaptive schemas and personality traits, International Journal of Behavioral Sciences, 2015; 9(1): 41-50. magiran.com/p1411204
رحیم یوسفی، غلامرضا چلبیانلو، رقیه باغبان نوین ، "پیش بینی علائم اختلال های شخصیت بر پایه طرحواره های ناسازگار اولیه و صفات شخصیت"، نشریه بین المللی علوم رفتاری 9، شماره 1 (1394): 41-50. magiran.com/p1411204
Rahim Yousefi, Gholamreza Chalabianloo, Roghaiyeh Baghban Novin, "The prediction of the symptoms of personality disorders on the basis of early maladaptive schemas and personality traits", International Journal of Behavioral Sciences 9, no.1 (2015): 41-50. magiran.com/p1411204
رحیم یوسفی، غلامرضا چلبیانلو، رقیه باغبان نوین ، (1394). 'پیش بینی علائم اختلال های شخصیت بر پایه طرحواره های ناسازگار اولیه و صفات شخصیت'، نشریه بین المللی علوم رفتاری، 9(1)، صص.41-50. magiran.com/p1411204
Rahim Yousefi, Gholamreza Chalabianloo, Roghaiyeh Baghban Novin, (2015). 'The prediction of the symptoms of personality disorders on the basis of early maladaptive schemas and personality traits', International Journal of Behavioral Sciences, 9(1), pp.41-50. magiran.com/p1411204
رحیم یوسفی؛ غلامرضا چلبیانلو؛ رقیه باغبان نوین . "پیش بینی علائم اختلال های شخصیت بر پایه طرحواره های ناسازگار اولیه و صفات شخصیت". نشریه بین المللی علوم رفتاری، 9 ،1 ، 1394، 41-50. magiran.com/p1411204
Rahim Yousefi; Gholamreza Chalabianloo; Roghaiyeh Baghban Novin. "The prediction of the symptoms of personality disorders on the basis of early maladaptive schemas and personality traits", International Journal of Behavioral Sciences, 9, 1, 2015, 41-50. magiran.com/p1411204
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال