ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فاطمه رئیسیان، مینور لمیعیان ، ابراهیم حاجی زاده، ساره باکویی، سمیه سلطانمرادی، لیدا مقدم بنائم، فاطمه سیفی، (1394). ارتباط سطح سرمی آهن و روی در نیمه اول بارداری با وقوع زایمان زودرس: مطالعه طولی آینده نگر، مجله توسعه پژوهش در پرستاری و مامایی، 12(1)، 39-46. magiran.com/p1411581
Fatemeh Raeesian, Dr Minor Lamiyan , Dr Ebrahim Hajizadeh, Sareh Bakouie, Somayeh Soltanmoradi, Dr Lida Moghaddam Banaem, Fatemeh Seifi, (2015). Serum Zinc & Iron in the First Half of Pregnancy and Their Relationship with Preterm Delivery: A Prospective Longitudinal Study, Journal of Research Development in Nursing and Midwifery, 12(1), 39-46. magiran.com/p1411581
فاطمه رئیسیان، مینور لمیعیان ، ابراهیم حاجی زاده، ساره باکویی، سمیه سلطانمرادی، لیدا مقدم بنائم، فاطمه سیفی، ارتباط سطح سرمی آهن و روی در نیمه اول بارداری با وقوع زایمان زودرس: مطالعه طولی آینده نگر. مجله توسعه پژوهش در پرستاری و مامایی، 1394؛ 12(1): 39-46. magiran.com/p1411581
Fatemeh Raeesian, Dr Minor Lamiyan , Dr Ebrahim Hajizadeh, Sareh Bakouie, Somayeh Soltanmoradi, Dr Lida Moghaddam Banaem, Fatemeh Seifi, Serum Zinc & Iron in the First Half of Pregnancy and Their Relationship with Preterm Delivery: A Prospective Longitudinal Study, Journal of Research Development in Nursing and Midwifery, 2015; 12(1): 39-46. magiran.com/p1411581
فاطمه رئیسیان، مینور لمیعیان ، ابراهیم حاجی زاده، ساره باکویی، سمیه سلطانمرادی، لیدا مقدم بنائم، فاطمه سیفی، "ارتباط سطح سرمی آهن و روی در نیمه اول بارداری با وقوع زایمان زودرس: مطالعه طولی آینده نگر"، مجله توسعه پژوهش در پرستاری و مامایی 12، شماره 1 (1394): 39-46. magiran.com/p1411581
Fatemeh Raeesian, Dr Minor Lamiyan , Dr Ebrahim Hajizadeh, Sareh Bakouie, Somayeh Soltanmoradi, Dr Lida Moghaddam Banaem, Fatemeh Seifi, "Serum Zinc & Iron in the First Half of Pregnancy and Their Relationship with Preterm Delivery: A Prospective Longitudinal Study", Journal of Research Development in Nursing and Midwifery 12, no.1 (2015): 39-46. magiran.com/p1411581
فاطمه رئیسیان، مینور لمیعیان ، ابراهیم حاجی زاده، ساره باکویی، سمیه سلطانمرادی، لیدا مقدم بنائم، فاطمه سیفی، (1394). 'ارتباط سطح سرمی آهن و روی در نیمه اول بارداری با وقوع زایمان زودرس: مطالعه طولی آینده نگر'، مجله توسعه پژوهش در پرستاری و مامایی، 12(1)، صص.39-46. magiran.com/p1411581
Fatemeh Raeesian, Dr Minor Lamiyan , Dr Ebrahim Hajizadeh, Sareh Bakouie, Somayeh Soltanmoradi, Dr Lida Moghaddam Banaem, Fatemeh Seifi, (2015). 'Serum Zinc & Iron in the First Half of Pregnancy and Their Relationship with Preterm Delivery: A Prospective Longitudinal Study', Journal of Research Development in Nursing and Midwifery, 12(1), pp.39-46. magiran.com/p1411581
فاطمه رئیسیان؛ مینور لمیعیان ؛ ابراهیم حاجی زاده؛ ساره باکویی؛ سمیه سلطانمرادی؛ لیدا مقدم بنائم؛ فاطمه سیفی. "ارتباط سطح سرمی آهن و روی در نیمه اول بارداری با وقوع زایمان زودرس: مطالعه طولی آینده نگر". مجله توسعه پژوهش در پرستاری و مامایی، 12 ،1 ، 1394، 39-46. magiran.com/p1411581
Fatemeh Raeesian; Dr Minor Lamiyan ; Dr Ebrahim Hajizadeh; Sareh Bakouie; Somayeh Soltanmoradi; Dr Lida Moghaddam Banaem; Fatemeh Seifi. "Serum Zinc & Iron in the First Half of Pregnancy and Their Relationship with Preterm Delivery: A Prospective Longitudinal Study", Journal of Research Development in Nursing and Midwifery, 12, 1, 2015, 39-46. magiran.com/p1411581
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال