ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
احمد نورالدینی ، سهیلا صداقت، اکرم ثناگو، حجت الله هوشیاری، بهمن چراغیان، (1394). تاثیر ارزشیابی مهارت های بالینی به شیوه داپس بر میزان عملکرد بالینی دانشجویان سال چهارم پرستاری، مجله توسعه پژوهش در پرستاری و مامایی، 12(1)، 8-16. magiran.com/p1411584
Ahmad Nooreddini , Soheila Sedaghat, Dr Akram Sanagu, Hojjatollah Hoshyari, Bahman Cheraghian, (2015). Effect of Clinical Skills Evaluation Applied by Direct Observation Clinical Skills (DOPS) on the Clinical Performance of Junior Nursing Students, Journal of Research Development in Nursing and Midwifery, 12(1), 8-16. magiran.com/p1411584
احمد نورالدینی ، سهیلا صداقت، اکرم ثناگو، حجت الله هوشیاری، بهمن چراغیان، تاثیر ارزشیابی مهارت های بالینی به شیوه داپس بر میزان عملکرد بالینی دانشجویان سال چهارم پرستاری. مجله توسعه پژوهش در پرستاری و مامایی، 1394؛ 12(1): 8-16. magiran.com/p1411584
Ahmad Nooreddini , Soheila Sedaghat, Dr Akram Sanagu, Hojjatollah Hoshyari, Bahman Cheraghian, Effect of Clinical Skills Evaluation Applied by Direct Observation Clinical Skills (DOPS) on the Clinical Performance of Junior Nursing Students, Journal of Research Development in Nursing and Midwifery, 2015; 12(1): 8-16. magiran.com/p1411584
احمد نورالدینی ، سهیلا صداقت، اکرم ثناگو، حجت الله هوشیاری، بهمن چراغیان، "تاثیر ارزشیابی مهارت های بالینی به شیوه داپس بر میزان عملکرد بالینی دانشجویان سال چهارم پرستاری"، مجله توسعه پژوهش در پرستاری و مامایی 12، شماره 1 (1394): 8-16. magiran.com/p1411584
Ahmad Nooreddini , Soheila Sedaghat, Dr Akram Sanagu, Hojjatollah Hoshyari, Bahman Cheraghian, "Effect of Clinical Skills Evaluation Applied by Direct Observation Clinical Skills (DOPS) on the Clinical Performance of Junior Nursing Students", Journal of Research Development in Nursing and Midwifery 12, no.1 (2015): 8-16. magiran.com/p1411584
احمد نورالدینی ، سهیلا صداقت، اکرم ثناگو، حجت الله هوشیاری، بهمن چراغیان، (1394). 'تاثیر ارزشیابی مهارت های بالینی به شیوه داپس بر میزان عملکرد بالینی دانشجویان سال چهارم پرستاری'، مجله توسعه پژوهش در پرستاری و مامایی، 12(1)، صص.8-16. magiran.com/p1411584
Ahmad Nooreddini , Soheila Sedaghat, Dr Akram Sanagu, Hojjatollah Hoshyari, Bahman Cheraghian, (2015). 'Effect of Clinical Skills Evaluation Applied by Direct Observation Clinical Skills (DOPS) on the Clinical Performance of Junior Nursing Students', Journal of Research Development in Nursing and Midwifery, 12(1), pp.8-16. magiran.com/p1411584
احمد نورالدینی ؛ سهیلا صداقت؛ اکرم ثناگو؛ حجت الله هوشیاری؛ بهمن چراغیان. "تاثیر ارزشیابی مهارت های بالینی به شیوه داپس بر میزان عملکرد بالینی دانشجویان سال چهارم پرستاری". مجله توسعه پژوهش در پرستاری و مامایی، 12 ،1 ، 1394، 8-16. magiran.com/p1411584
Ahmad Nooreddini ; Soheila Sedaghat; Dr Akram Sanagu; Hojjatollah Hoshyari; Bahman Cheraghian. "Effect of Clinical Skills Evaluation Applied by Direct Observation Clinical Skills (DOPS) on the Clinical Performance of Junior Nursing Students", Journal of Research Development in Nursing and Midwifery, 12, 1, 2015, 8-16. magiran.com/p1411584
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال